Довідники з математики

Завантажити безкоштовно довідники з математики

  • Довідник з математики (в формулах, таблицях, малюнках) навчальний посібник І.В. Бабічева, Т.Є. Болдовський. – 2-е изд., Ісп. і доп. – Омськ СибАДИ 2010 завантажити Цей довідник містить загальні поняття, визначення, формули елементарної і вищої математики, знання яких необхідно як при ознайомленні з курсом вищої математики, так і при вивченні загальних і спеціальних дисциплін. Матеріал підручника ілюстрований великою кількістю малюнків, таблиць та схем. Призначений для студентів інженерних спеціальностей
  • Довідник з елементарної математики. М. Я. Вигодський – 2006 завантажити Довідник включає весь матеріал, що входить в програму основного курсу математики вищих навчальних закладів. Містить основні розділи елементарної математики – арифметику, алгебру, геометрію, тригонометрію, функції і графіки, а також математичні таблиці. Всі визначення, правила, формули і теореми супроводжуються різними прикладами і поясненнями. Предметний вказівник та докладний зміст дозволяють легко і швидко отримати необхідну інформацію. Книга адресована учням і вчителям, загальноосвітніх установ, коледжів і ліцеїв.
  • БронштейнІ.М., Семендяев Довідник з математики для інженерів і учнів втузів, 1986. Файл формату pdf; розміром 48,4 МБ. скачати оригінал скачати стислий файл до 16,8 МБ Завантажити безкоштовно довідник

Розділи математики

Розділ 1. АЛГЕБРА

Дії з дробами. Пропорції. Квадратне рівняння. Розкладання квадратного тричлена на множники. Формули скороченого множення. Дії зі ступенями і корінням. Логарифми. Прогресії. Відсотки. Середні величини.

Розділ 2. ТРИГОНОМЕТРІЯ

Порівняльна таблиця градусної і радіанної заходів кутів. Тригонометричні функції і їх знаки. Значення тригонометричних функцій деяких кутів. Тригонометричні тотожності. Формули приведення.

Розділ 3. Планіметрія і стереометрія

Площі фігур. Площі поверхонь і об’єми тіл.

Розділ 4. Лінійна алгебра

Визначники. Види матриць. Дії над матрицями. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Зворотня матриця і її знаходження. Власні вектори, власні значення матриці і їх знаходження.

Розділ 5. ВЕКТОРНА АЛГЕБРА

Вектори і координати. Лінійні операції над векторами. Нелінійні операції над векторами.

Розділ 6. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ

Системи координат. Метод координат. Рівняння прямої на площині. Взаємне розміщення прямих. Криві другого порядку. Чудові криві.

Розділ 7. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ В ПРОСТОРІ

Системи координат в просторі. Рівняння площини. Окремі випадки положення площини в просторі. Взаємне розташування площин. Рівняння прямої в просторі. Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення прямої і площини. Поверхні другого порядку.

Розділ 8. ВСТУП В МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Числові множини. Функція, способи її завдання і властивості. Графіки основних елементарних функцій. Правила побудови графіків функцій зрушеннями і деформаціями графіків відомих функцій. Межа функції. Правила обчислення меж. Безперервність функції.

Розділ 9.ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ДІСНОЇ ЗМІННОЇ

Поняття похідної. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних. Диференціювання різних функцій. Диференціал функції. Правило Лопіталя. Дослідження функцій та побудова графіків.

Розділ 10. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ

Векторна функція скалярного аргументу. Числові характеристики кривої.

Розділ 11. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ

Приватні похідні функції і їх знаходження. Диференціювання різних функцій. Диференціал і його додатки. Дослідження функції двох змінних на екстремум.

Розділ 12. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Поняття комплексного числа. Форми запису і операції над комплексними числами. Основна теорема алгебри. Ілюстративні приклади.

Розділ 13. іНТЕГРАЛЬНІ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЮ

Невизначений інтеграл та його властивості. Таблиця найпростіших інтегралів. Методи інтегрування. Інтегрування різних функцій. Визначений інтеграл, його властивості та обчислення. Невласні інтеграли. Геометричні застосування визначеного інтеграла. Приклади завдань на геометричні додатки певного інтеграла.

Розділ 14. іНТЕГРАЛЬНІ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

Інтеграли від скалярної функції. Фізичні додатки подвійних і потрійних інтегралів. Обчислення подвійного інтеграла. Обчислення потрійного інтеграла. Фізичні додатки інтеграла I роду. Обчислення криволінійного інтеграла I роду. Обчислення поверхневого інтеграла I роду. Криволінійні і поверхневі інтеграли II роду (по координатах). Теореми про зв’язок між інтегралами. Обчислення криволінійного інтеграла II роду. Обчислення поверхневого інтеграла II роду.

Розділ 15. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОЛЯ

Скалярне поле. Векторне поле. Класифікація векторних полів.

Розділ 16. ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ (ДР)

Основні поняття. Інтегрування ДР першого порядку. Інтегрування ДР, що допускають зниження порядку. Теореми про структуру спільного рішення лінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Інтегрування однорідних лінійних ДР другого порядку з постійними коефіцієнтами. Інтегрування лінійних неоднорідних ДР другого порядку з постійними коефіцієнтами і правою частиною спеціального вигляду.

Розділ 17. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

Отримання функції на підставі експериментальних даних за методом найменших квадратів. Наближені методи розв’язування рівнянь виду f (x) = 0. Рішення звичайних диференціальних рівнянь.

Розділ 18. РЯДИ

Числові ряди. Основні поняття. Ознаки збіжності. Статечні ряди. Основні поняття. Розкладання елементарних функцій в ряд Маклорена. Ряди Фур’є.

Розділ 19. Рівняння математичної фізики

Хвильове рівняння. Рівняння теплопровідності. Рівняння Лапласа. Завдання Дирихле для кола.

Розділ 20. Дискретна математика

Безлічі. Властивості і операції над ними. Бінарні відносини. Правила і формули комбінаторики. Основні поняття теорії графів. Види графів. Типи графів. Операції над графами. Способи завдання графів.

Розділ 21. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ

Операції над висловлюваннями. Булеві функції. Основні закони математичної логіки. Форми подання булевих функцій.

Розділ 22. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Випадкові події та дії над ними. Імовірність події. Теореми додавання та множення ймовірностей. Послідовність незалежних випробувань. Форми закону розподілу випадкової величини. Числові характеристики випадкової величини. Основні закони розподілу ймовірностей. Закон великих чисел.

Розділ 23. МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Вибірки. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез про закон розподілу генеральної сукупності.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.