Математика. Підручники.

Скачати безкоштовно навчальні посібники з математики

Довідник І. Н.Бронштейна і К. А. Семендяєва з математики для інженерів і студентів втузів міцно завоював популярність не тільки в нашій країні, але і за кордоном. Він витримав одинадцять видань, після чого выпуск справочника був припинений.
Переробка довідника була здійснена за згодою авторів великим колективом фахівців в НДР. Представлені раніше розділи були доповнені “Варіаційним численням і оптимальним керуванням”, “Математичною логікою і теорією множин”, “Обчислювальної математики і основними відомостями з обчислювальної техніки”.
В результаті переробки довідник збагатився новими відомостями. У зв’язку з грунтовним переглядом довідника весь текст був заново перекладений з німецької мови.

Бронштейн І. Н., Семендяев Довідник з математики для інженерів і учнів втузів, 13 видання. 1986. Файл формату pdf; розміром 48,4 МБ. Завантажити оригінал скачати стиснутий до 16,8 МБ Зкачати безкоштовно довідник

Бикова О. Н. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник/ О. М. Бикова, С. Ю. Колягін, Б. Н. Кукушкін. – М.: МПГУ, 2011. – 275 с.

Скачати навчальний посібник

Кокошко, А. Ф. Основи нарисної геометрії: учеб. пособливі для студентів высш. навч. закладів за техн. спеціальностей / А. Ф. Кокошко. – Мінськ : ТетраСистемс, 2009. – 192 с.

Скачати навчальний посібник

Бикова О. Н. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник/ О. М. Бикова, С. Ю. Колягін, Б. Н. Кукушкін. – М.: МПГУ, 2011. – 275 с.

Даний навчальний посібник може служити студентам математичних та фізико-математичних факультетів педагогічних вузів керівництвом до практичних занять з курсу математичного аналізу. Вона також буде корисно молодим викладачам при підготовці до проведення семінарів з даної наукової дисципліни.

Скачати навчальний посібник

Кокошко, А. Ф. Основи нарисної геометрії: учеб. пособливі для студентів высш. навч. закладів за техн. спеціальностей / А. Ф. Кокошко. – Мінськ : ТетраСистемс, 2009. – 192 с.

Зміст даного навчального посібника відповідає чинній навчальній програмі з курсу «Нарисна геометрія» для вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику викладено питання ортогонального проектування, побудови зображень геометричних образів – точок, прямих ліній, поверхонь. Розглядаються загальні алгоритми розв’язування позиційних та метричних задач основними шляхами і способами перетворення комплексного креслення. Розглядаються питання, пов’язані з утворенням і вивченням плоских та просторових кривих ліній, зображенням поверхонь на кресленні, алгоритми побудови каркасів поверхонь, а також аксонометричні поверхні.

Навчальний посібник призначений в основному для студентів-заочників технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Скачати навчальний посібник

Мазалов Ст. Ст. Математична теорія ігор і додатки: Навчальний посібник. — 2-е изд., стер. — СПб.: Видавництво «Лань», 2016. — 448 с.: іл. — (Підручники для вузів. Спеціальна література).

Книга являє собою навчальний посібник з теорії ігор. Окрім традиційних розділів теорії ігор, таких як: кінцеві і нескінченні антагоністичні ігри, безкоаліційний і кооперативні ігри, багатокрокові гри, тут представлені нові напрямки, ще не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі, такі як: моделі переговорів, потенційні ігри, салонні ігри, ігри найкращого вибору і мережеві ігри. Від читача вимагається знання основ математичного аналізу, алгебри та теорії ймовірностей. У кінці кожного розділу наведено вправи, які можуть бути використані для засвоєння матеріалу.

Книга призначена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Прикладна математика та інформатика». Крім того, вона представляє інтерес для математиків, що працюють в області теорії ігор, а також фахівців у галузі економіки, управління та дослідження операцій.

Скачати навчальний посібник

Ст. Н. Варапаев, Ю. В. Осипов, Г. Л. Сафіна, Н.Н. Рогачова Обчислювальні методи математичного аналізу [Електронний ресурс] : навчальний посібник / ; М-во освіти і науки Рос. Федерації, Нац. ісследоват. Моск. держ. буд. ун-т. —Електрон. дан. і прогр. (5 Мб). — Москва : Изд-во Моск. держ. буд. ун-та, 2017.

Містить докладний опис основних методів та алгоритмів розв’язування задач та приклади чисельного рішення.

Для студентів за напрямами підготовки 01.03.04 Прикладна математика, 09.03.01 Інформатика та обчислювальна техніка, 15.03.03 Прикладна механіка, 08.04.01 Будівництво, що вивчають дисципліни «Обчислювальна математика», «Чисельні методи механіки», «Інформатика».

Скачати навчальний посібник

Андрєєв В. К. Математичні моделі механіки суцільних середовищ: Навчальний посібник. — СПб.: Видавництво «Лань», 2015. — 240 c.: іл. — (Підручники для вузів. Спеціальна література).

Навчальний посібник є основою курсів «Математичні основи механіки суцільних середовищ» і «Моделі механіки суцільних середовищ», а також курсів за вибором у вузах, де є спеціалізація студентів, магістрантів та аспірантів у галузі природничих і технічних наук. У ньому дається синтез алгебраїчного і геометричного опису тензорного апарату, його додаток до часто використовуваних в механіці та фізиці результатами диференціальної геометрії до побудови замкнутих моделей механіки суцільних середовищ. Велика кількість завдань для самостійної роботи, наведених у посібнику, дозволяють студенту оцінити рівень отриманих знань.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за на правлінням: «Механіка та математичне моделювання», «Прикладна математика», «Прикладна математика і інформатика», «Прикладна механіка» та інших математичних та технічних напрямків підготовки. Посібник може бути використаний при читанні навчальних курсів з механіки рідини та газів, механіки твердого деформівного тіла, опору матеріалів і т. д.

Скачати навчальний посібник

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.