Фармакагнозія. Фармація. Технології фармацевтичних препаратів.

Last Updated on

Виконуємо контрольні завдання по фармакогнозії, фармації, технології фармацевтичних препаратів для київського національного університета технологій та дизайну.

Замовити контрольну роботу з дисципліни “Фармакогнозія”.

Для замовлення контрольного завдання з напряму «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» достатньо зателефонувати за телефонами: тел: +380 990941334, +380 684654079 або написати запит на електронну пошту – info@studik.kiev.ua

Замовити опір матеріалів рішення задач

Студенти напряму підготовки 6.120201 «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання вивчають курс «Фармакогнозія» згідно з навчальним планом у 3, 4, 5 семестрах в об`ємі 360 годин, з яких 70% відводиться на самостійне опрацювання програмного матеріалу.

Дані методичні рекомендацію містять пояснення до виконання контрольної роботи завдань та завдання контрольної роботи, виконання якої сприяє поглибленню та засвоєнню теоретичного матеріалу курсу та формуванню практичних навичок самостійної роботи, а також дає змогу перевірити рівень самостійного засвоєння студентами теоретичного матеріалу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фармакогнозія» є навчити студентів: теоретичним основам способами вирощування лікарських рослин і формування навичок догляду за ними, включаючи: ознайомлення з діяльністю заготівельних організацій з питань координації обсягів заготівлі і номенклатури лікарської рослинної сировини; організацію заготівлі лікарської рослинної сировини в різних заготівельних закладах; системи заходів керівництва щодо збільшення обсягів заготівлі лікарської рослинної сировини; заготівлю дикорослих і культивованих лікарських рослин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фармакогнозія» є формування у студентів знань про номенклатуру та стандартизацію лікарської рослинної сировини в Україні, сучасний стан виробництва фітопрепаратів в Україні, правил приймання лікарської рослинної сировини, методів її аналізу. Використовуючи відповідну аналітичну нормативну документацію при проведенні приймання та аналізу лікарської рослинної сировини, проводити відбір проб лікарської рослинної сировини, визначати ідентичність лікарської рослинної сировини методами макроскопічного та мікроскопічного аналізу; розвити у студентів практичні уміння та навички визначати лікарські рослини в різноманітних рослинних угрупованнях і місцезростаннях (ліс, поле, луки, болота та ін.), складати морфологічний опис важливих лікарських рослин і можливих домішок; визначити запаси лікарської рослинної сировини з застосуванням різних методів визначення урожайності; освоїти основні види збору лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп; ознайомитися з основними способами вирощування лікарських рослин; освоїти сушіння сировини різних морфологічних груп; зберігати і переробляти лікарську рослинну сировину в умовах складу, заводу з переробки лікарської рослинної сировини.

Дізнатися ціну і купити контрольну роботу з напряму “Фармація”!

Замовити опір матеріалів рішення задач

Література, яку використовуємо при написанні контрольних робіт з фармакогнозії:

Основна

1. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікар, рослин. – X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 408 с.

2. Технология и стандартизация лекарств. Под ред. В.П. Георгиевского, Ф.А. Конева. Сборник научных трудов. – Харьков: ООО “Рирег”, 1996. – 784 с.

3. Тарасенко Г.В., Пальчевська Т.А., Куришко Г.Г., Григоренко А.О., Кузьміна Г.І. Фармакогностичні методи аналізу: Навч. посіб. для студ. напряму підг. 6.120201 «Фармація» спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». – К.: КНУТД, 2012. – 259 с.

Додаткова

1. Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии. – М.: Медицина, 1967. – 702 с.

2. Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. – Новосибирск: Наука; Сиб. Отдел., 1990. – 333 с.

3. Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа. – 11-е изд. МЗ СССР. – М., 1987. – 336 с.

4. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2.Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. – 11-е изд. МЗ СССР. – М., 1989. – 400 с.

5. Гринкевич Н.И., Сафронич Л.Н. Химический анализ лекарственных растений – М.: Высш. шк., 1983. – 176 с.

6. Гродзинський A.M. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник. -К.: Видавництво “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр “Олімп”, 1992. – 544 с.

7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – X.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

8. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – Допов. 1. – X.: РІРЕГ, 2001. – 520 с.

9. Державна Фармакопея України / Держ. підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». — 1-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

10. Державна Фармакопея України / Держ. підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Допов. 3.Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

11. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. – М.: Медицина, 1997. – 275 с.

12. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З. Справочник по заготовкам лекарственных растений / и др. – К.: Урожай, 1989. – 295 с.


You may also like...