Фізколоїдна хімія

Last Updated on

Замовити контрольну роботу «фізколоїдна хімія»

Виконуємо на замовлення самостіні, контрольні та лабораторні роботи для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів

Наш сайт буде корисним студентам і магістрам хімічного факультету, що вивчають історію та методологію хімії.

Фізична хімія – це наука, яка вивчає взаємозв’язок між хімічними та фізичними явищами. Справедливе і ще одне формулювання: фізична хімія -наука, яка пояснює хімічні явища і встановлює їх закономірності на основі загальних принципів фізики. При деякому розходженні, обидва визначення підкреслюють, що фізична хімія представляє собою прикордонну область знання між фізикою і хімією.

Фізи́чна хі́мія – галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.

На відміну від хімічної фізики, яка використовує більш мікроскопічний підхід, фізична хімія застосовує фізичні поняття для вивчення макро- і мезоскопічних систем. Проте, оскільки фізична хімія є міждисциплінарною наукою, класифікувати конкретне дослідження як чисто фізичне, хімічне, приналежне до фізичної хімії чи до хімічної фізики, часто доволі складно.

Коло́їдна хі́мія — наука про високодисперсний стан речовини та поверхневі явища, які виникають на межі поділу фаз. Одна фаза не повинна бути розчинена в іншій.

Для об`єктів колоїдної хімії притаманні дві загальні ознаки: гетерогенність і дисперсність, всі особливості колоїдних систем є функцією або наслідком цих двох ознак.

Дипломні роботи, онлайн тести, реферати, контрольні та курсові роботи необхідні студентам у вивченні основних положень фізичної та колоїдної хімії для систематизації знань, одержаних на лекціях та практичних заняттях і у ході самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Наш сайт направлений на допомогу студентам при підготовці до виконання контрольних або лабораторних робіт з хімії.

Успішне засвоєння теорії і практики фізичної хімії перевіряється на практиці шляхом написання курсової або дипломної роботи.

У зв’язку з цим наші автори можуть виконати відповіді на білети до контрольних робіт, ситуаційних задач і тестів.

Типи і ступінь складності ситуаційних задач у повній мірі відповідають рівню модульних тестів. Тому, замовляючи вказані завдання, студент має можливість не тільки повністю засвоїти знання, але й оцінити ступінь своєї готовності до модульного контролю.

Наші автори мають надію, що виконанні самостійні та контрольні роботи, а також тести допоможуть студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання в освоєнні теоретичного і практичного матеріалу з фізколоїдної хімії.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Завантажити посібник А.І. Костржицький Фізична та колоїдна хімія

Даний навчальний посібник призначений для студентів технічних та технологL ічних вузів. Особливістю посібника є урахування положень кредитноLмодульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). У ньому викладені теореL тичні основи фізикохімічних процесів, включаючи такі важливі розділи як хімічна термодинаміка, фазові та хімічні рівноваги, хімічна кінетика та каталіз, основи теорії розчинів та електрохімія.

Викладення матеріалу надається у стислій та доступній формі з використанням ілюстрацій та прикладів, доповнюється прикладами розв’яL зання типових задач, варіантами розрахункових завдань для самостійної роботи, контрольними питаннями за темами модулів, довідниковим матеріалом.

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.