Замовити контрольну роботу «фізколоїдна хімія»

Виконуємо на замовлення самостіні, контрольні та лабораторні роботи для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів

Наш сайт буде корисним студентам і магістрам хімічного факультету, що вивчають історію та методологію хімії.

Фізична хімія – це наука, яка вивчає взаємозв’язок між хімічними та фізичними явищами. Справедливе і ще одне формулювання: фізична хімія -наука, яка пояснює хімічні явища і встановлює їх закономірності на основі загальних принципів фізики. При деякому розходженні, обидва визначення підкреслюють, що фізична хімія представляє собою прикордонну область знання між фізикою і хімією.

Фізи́чна хі́мія – галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.

На відміну від хімічної фізики, яка використовує більш мікроскопічний підхід, фізична хімія застосовує фізичні поняття для вивчення макро- і мезоскопічних систем. Проте, оскільки фізична хімія є міждисциплінарною наукою, класифікувати конкретне дослідження як чисто фізичне, хімічне, приналежне до фізичної хімії чи до хімічної фізики, часто доволі складно.

Коло́їдна хі́мія — наука про високодисперсний стан речовини та поверхневі явища, які виникають на межі поділу фаз. Одна фаза не повинна бути розчинена в іншій.

Для об`єктів колоїдної хімії притаманні дві загальні ознаки: гетерогенність і дисперсність, всі особливості колоїдних систем є функцією або наслідком цих двох ознак.

Дипломні роботи, онлайн тести, реферати, контрольні та курсові роботи необхідні студентам у вивченні основних положень фізичної та колоїдної хімії для систематизації знань, одержаних на лекціях та практичних заняттях і у ході самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Наш сайт направлений на допомогу студентам при підготовці до виконання контрольних або лабораторних робіт з хімії.

Успішне засвоєння теорії і практики фізичної хімії перевіряється на практиці шляхом написання курсової або дипломної роботи.

У зв’язку з цим наші автори можуть виконати відповіді на білети до контрольних робіт, ситуаційних задач і тестів.

Типи і ступінь складності ситуаційних задач у повній мірі відповідають рівню модульних тестів. Тому, замовляючи вказані завдання, студент має можливість не тільки повністю засвоїти знання, але й оцінити ступінь своєї готовності до модульного контролю.

Наші автори мають надію, що виконанні самостійні та контрольні роботи, а також тести допоможуть студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання в освоєнні теоретичного і практичного матеріалу з фізколоїдної хімії.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Завантажити посібник А.І. Костржицький Фізична та колоїдна хімія

Даний навчальний посібник призначений для студентів технічних та технологL ічних вузів. Особливістю посібника є урахування положень кредитноLмодульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). У ньому викладені теореL тичні основи фізикохімічних процесів, включаючи такі важливі розділи як хімічна термодинаміка, фазові та хімічні рівноваги, хімічна кінетика та каталіз, основи теорії розчинів та електрохімія.

Викладення матеріалу надається у стислій та доступній формі з використанням ілюстрацій та прикладів, доповнюється прикладами розв’яL зання типових задач, варіантами розрахункових завдань для самостійної роботи, контрольними питаннями за темами модулів, довідниковим матеріалом.