Інформація для підготовки контрольних робіт з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Контрольні роботи полягають у підготовці реферативного огляду, щодо особливостей клінічної фармакології лікарських засобів, які отримує пацієнт (контрольна робота №1) та написанні протоколу ефективності та безпечності даних лікарських засобів (контрольна робота №2)

Інформація про пацієнта знаходиться у файлі за певним номером, який відповідає порядковому номеру студента в списку групи згідно таблиці 1.

Наприклад студент з порядковим номером 5 в списку групи 1-А отримує інформацію про пацієнта з файла 35.doc.

Вимоги до контрольної роботи №1

Контрольна робота №1 (реферативний огляд) має бути написана на аркушах А4 (від руки або надруковані) українською мовою за схемою:

 • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Список скорочень
 • Вступ (наводиться актуальність проблеми (до 1 сторінки). Вказується поширеність захворювання, його медико-соціальне значення, наявність клінічних настанов, проблеми лікування тощо).
 • Основна частина (може складатись із підрозділів). Надається сучасна інформація про лікарські засоби, які призначені пацієнту (особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, побічні ефекти, взаємодія лікарських засобів, фармакогенетика).
 • Заключна частина (до 2 сторінок). Узагальнюється найбільш важлива інформація.
 • Список літератури.

Правила оформлення контрольної роботи 1

 • Об’єм – 10-20 сторінок;
 • Текст вирівнюється по ширині.
 • Шрифт стиль Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5. чорного кольору.
 • поля: ліве – 30 мм, верхнє –та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм
 • Список літератури (15-30 джерел, що переважно були опубліковані за останні 5 років) будується у алфавітному порядку:
 • Посилання в тексті повинні даватися у квадратних дужках відповідно до номеру у списку літератури.
 • Усі літерні позначення й абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому посиланні.
 • Таблиці повинні мати назву і порядковий номер.
 • Графіки і схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами.
 • Дотримуватись міжнародної номенклатури, одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.

Оформлення титульної сторінки

 • Повна назва навчального закладу.
 • Назва кафедри.
 • ПІБ завідувача кафедри.
 • ПІБ викладача кафедри.
 • Назва роботи великими літерами. номер варінту, інформація про пацієнта
 • В правому нижньому куті наводяться ПІБ студента, ф-т, курс, номер групи.

Всі роботи будуть перевірятись на антиплагіатній програмі. При виявленні плагіату – робота не буде зарахована.

 Таблиця 1

№ групи Варіант контрольної роботи (номер історії хвороби)
Порядковий номер студента в групі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-А 60 45 29 43 35 26 7 19 56 27 55 10 54 37 9 5 48 36 23 46
1-Б 20 59 34 58 28 11 57 1 42 15 8 14 18 41 53 24 31 6 47 30
2-А 44 38 22 39 51 17 52 2 50 40 49 33 25 4 32 3 12 16 21 13
Б1-А 46 36 5 37 10 27 19 26 35 29 60 23 48 9 54 55 56 43 45 27
Б1-Б 30 6 24 41 14 15 1 11 28 34 20 47 31 53 18 8 42 58 59 15
Б2-А 13 16 3 4 33 40 2 17 51 22 44 21 12 32 25 49 50 39 38 40
В1-А 55 10 54 37 9 5 48 36 23 46 60 45 29 43 35 26 7 19 56 27
В1-Б 8 14 18 41 53 24 31 6 47 30 20 59 34 58 28 11 57 1 42 15
В2-А 49 33 25 4 32 3 12 16 21 13 44 38 22 39 51 17 52 2 50 40
М1-А 54 55 56 43 45 27 29 60 23 48 9 27 19 26 35 46 36 5 37 10
М1-Б 18 8 42 58 59 15 34 20 47 31 53 15 1 11 28 30 6 24 41 14
М2-А 25 49 50 39 38 40 22 44 21 12 32 40 2 17 51 13 16 3 4 33
М2-Б 20 59 34 58 28 11 57 1 42 15 8 14 18 41 53 24 31 6 47 30
М3-А 44 38 22 39 51 17 52 2 50 40 49 33 25 4 32 3 12 16 21 13
Ф1-А 49 33 25 4 32 3 12 16 21 13 44 38 22 39 51 17 52 2 50 40
Ф1-Б 8 14 18 41 53 24 31 6 47 30 20 59 34 58 28 11 57 1 42 15
Ф2-А 55 10 54 37 9 5 48 36 23 46 60 45 29 43 35 26 7 19 56 27
Ф2-Б 17 52 2 50 40 44 38 22 39 51 3 12 16 21 13 49 33 25 4 32
Ф3-А 11 57 1 42 15 20 59 34 58 28 24 31 6 47 30 8 14 18 41 53
Ф3-Б 26 7 19 56 27 60 45 29 43 35 5 48 36 23 46 55 10 54 37 9
Ф4-А 2 50 38 22 3 12 13 49 4 32 17 52 40 44 39 51 16 21 33 25
Ф4-Б 1 42 59 34 24 31 30 8 41 53 11 57 15 20 58 28 6 47 14 18
Ф5-А 19 56 45 29 5 48 46 55 37 9 26 7 27 60 43 35 36 23 10 54
Ф5-Б 20 59 34 58 28 11 57 1 42 15 8 14 18 41 53 24 31 6 47 30

 Таблиця 2.  Критерії зарахування  контрольної роботи №1 з дисципліни «Клінічна фармація»

Критерії зарахування Оцінка
20 і більше цитувань за останні 5 років, добре розкрита тема Відмінно
15 і більше  цитувань, в т.ч. 10 і більше за останні 5 років, тема розкрита Добре
15 і більше цитувань, тема розкрита Задовільно

приклад Курсова з клінічної фармації

Замовити опір матеріалів рішення задач

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Оцінка ефективності та безпечності фармакотерапії у пацієнта (10 – 15 с.). При написанні цього розділу студент викладає основні результати власних клініко-фармакологічних досліджень відповідно до індивідуального завдання поставленого керівником курсової роботи. Розділ представляє інформацію згідно додатку 1:

 Додаток 1

 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПАЦІЄНТА (ПАСПОРТНІ ДАНІ)

  • Прізвище, ім’я та по-батькові.
  • Дата народження.
  • Стать.
  • Місце проживання.
  • Місце роботи.
  • Спеціальність, посада
  • Інвалідність (вказується група інвалідності, з якого року є інвалідом).
  • Дата (число, місяць, рік, година і хвилини) поступлення в клініку.
  • Початок курації.
  • Кінець курації.

 

 1. СКАРГИ

 

 1. АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ (коротко)

 

 1. АНАМНЕЗ ЖИТТЯ (коротко)

 

 1. АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ І ЛІКАРСЬКИЙ АНАМНЕЗ (вказати на які лікарські засоби були побічні реакції)

 

 1. ДАНІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ (коротко лише патологічні зміни)

 

 1. ДАНІ ДОДАТКОВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ (лише патологічні зміни)
 2. ОБҐРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНОГО ДІАГНОЗУ

 

 1. ФАРМАКОТЕРАПІЯ

А) Загальна клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються

№ з/п МНН (АТС) Дозовий режим, шлях введення Особливості фармакокінетики (вказати: біодоступність, Tmax, Vd, % зв’язку з білком, шляхи метаболізму, Т1/2) Особливості фармакодинаміки (вказати механізм дії)
1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

Б) Очікувані ефекти у пацієнта

№ з/п МНН Відомі методи контролю (ЕКГ, аналіз крові тощо) Показники, що враховуються для оцінки фармакологічного ефекту у пацієнта Очікуваний терапевтичний результат
А) Вплив на основне захворювання
1 Наприклад, пропранолол ЕКГ, вимірювання артеріального тиску ЧСС, рівень артеріального тиску, RR, PQ На ЕКГ подовжується RR, PQ; зменшується ЧСС; знижується артеріальний тиск
А) Вплив на супутнє захворювання
2

 

В) Очікувані несприятливі побічні реакції (НПР) та заходи профілактики

№ з/п МНН Очікувані НПР Критерії безпеки (методи контролю) НПР у пацієнта Заходи профілактики
1.    
2.

 

С) Наявність у пацієнта факторів, що змінюють реакцію організму на лікарський засіб

 

№ з/п МНН Супутні захворювання Фармако-генетичні Інші (в т.ч. вік, стать, куріння тощо) Заходи профілактики
1.    
2.

 

 1. ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ МОЖЛИВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

10.1. Проводиться шляхом попарного співставлення між собою препаратів, призначених пацієнту. Уточнюється характер взаємодії і механізм: фізико-хімічна (в шприці, в інфузаті, в травному тракті), фармакокінетична (на етапі всмоктування, зв’язку з білками плазми крові, в процесі біотрансформації, на етапі елімінації), фармакодинамічна (синергізм чи антагонізм).

Фармакокінетична взаємодія лікарських засобів, призначених пацієнту

Препарат 1 2 3 4
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х

 

 

Фармакодинамічна взаємодія лікарських засобів, призначених пацієнту

Препарат 1 2 3 4
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х

«+» ‑ комбінація ефективна та безпечна

«‑» ‑ комбінація нераціональна (вказати чому, наприклад – фармакокінетична взаємодія альмагелю із тетрацикліном – зменшується всмоктування і відповідно біодоступність тетрацикліну)

 

10.2. Вказати можливий вплив харчування, куріння, вживання алкоголю на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів у пацієнта.

 

10.3. Вказати можливий вплив лікарських засобів, які приймає пацієнт, на засвоєння нутрієнтів, алкоголю тощо.

 

 1. ВИПИСАТИ РЕЦЕПТИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

 1. ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Висновок (варіанти)

 1. Фармакотерапія згідно з ________________________ (указати протокол, за яким призначено лікування), відмічається покращення стану пацієнта.
 2. Фармакотерапія не достатньо обґрунтована (наприклад, не враховано дані доказової медицини; відсутня корекції супутньої патології; не враховано можливий негативний вплив лікарських засобів на супутню патологію; поліпрагмазія тощо).
 3. Нераціональне поєднання лікарських засобів ___________________________.

 

Рекомендації:

а) препарат ___________________відмінити (вказати чому)

б) замінити препарат ____________________ на ___________________ (пояснити)

в) змінити дозовий режим препарату ________________ (пояснити)

г) змінити заходи клініко-лабораторного контролю за ефективністю та безпечністю препарату __________________ (пояснити)

в) продовжити курс лікування без змін тривалістю ___________________

 

 1. ДАТА _________ ПІДПИС _______________________

 

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

приклад Курсова з клінічної фармації

Замовити опір матеріалів рішення задач

Rate this post