Замовити презентацію по філософії на тему:

 1. Українська філософія XIV – XVI століття.
 2. Філософія Києво-Могилянської академії.
 3. Філософія Г.Сковороди.
 4. Українська філософія XIX – початку XX ст.
 5. Філософія І.Франка, Л.Українки, Д.Донцова, В.Липинського.
 6. Філософський зміст категорії «буття».
 7. Поняття «матерії», та її види. Форми та спосіб існування матерії.
 8. Філософський зміст поняття «світ».
 9. Проблема свідомості у філософії.
 10. Проблема походження, розвитку і сутності свідомості.
 11. Структура свідомості, її рівні та функції.
 12. Суспільна свідомість і її форми.
 13. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни, розвиток.
 14. Поняття закону і закономірності.
 15. Закони діалектики.
 16. Категорії діалектики.
 17. Альтернативи діалектики.
 18. Проблема пізнання у філософії.
 19. Суб’єкт і об’єкт пізнання.
 20. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання.
 21. Проблема істини.
 22. Практика як спосіб ставлення і відношення людини до світу і до самої себе.
 23. Поняття «суспільства» у філософії. Основні підходи до його розуміння.
 24. Роль географічного природного середовища у житті суспільства.
 25. Матеріальні основи розвитку суспільства.
 26. Політична система суспільства.
 27. Суть та структура духовного життя суспільства.
 28. Суть людини. Проблема людини в історії філософії.
 29. Єдність природного і соціального в людині.
 30. Філософський зміст понять «індивід», «індивідуальність», особистість». Типологія особи.
 31. Проблема відчуження людини і шляхи його подолання.
 32. Самореалізація особи. Роль особи в історії. Самоцінність людського життя. Сенс життя людини.
 33. Поняття «аксіологія». Місце аксіології в системі культури. Цінності як визначальні характеристики людського буття. Структура цінностей.
 34. Цінності ядро духовного світу людини. Проблема суб’єктивного вибору. Цінність як регулятор поведінки людини.
 35. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Базові цінності людського буття. Ціннісні орієнтації. Вищі духовні цінності.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Список використаної літератури

 1. Асмус В.Ф. Античная філософия. – М.,1995.
 2. Богомолов А.С. Античная философия. –М., 1985.
 3. Горський В.С. Історія Української філософії. Курс лекцій. – К., 1996.
 4. Гусєв В.І. Філософія доби Відродження. –К., 1993.
 5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. –М.,2001.
 6. Камю А. Бунтующий человек . –М., 1990.
 7. Конке В.А. Основы философии.- М.,2000.
 8. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. –К., 1997.
 9. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань. Навчальний посібник. – Львів, 2003.
 10. Історія філософії. Підручник. – За ред. В.І. Ярошовця. –К.,2002.
 11. Історія філософії України. Хрестоматія. Начальний посібник. – К.,1993.
 12. Історія філософії України. Підручник. –К.,1994.
 13. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у 2-х томах. – К., 1973.
 14. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.
 15. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для вузов. – М., 2008.
 16. Таранов П.С. Анатомия мудрости. –Т. 1 – Симферополь, 1996.
 17. Філософія. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. (за ред.. І.Ф.Надольного). – К., 2001.
 18. Філософія. Навчальний посібник. (За ред.. В.А.Буслинського). – К.,2002.
 19. Філософський енциклопедичний словник. – К,.2002. – Статті: «Людина «, «Світ», «Світогляд», «Світовідношення», «Структура», «Основне питання філософії», «Флософія», «Діалектика», «Метафізика».
 20. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
Rate this post