Самостійні роботи на замовлення

Самостійні роботи на замовлення

Самостійна робота – це такий вид навчальної роботи, що виконується школярем або студентом без безпосереднього контакту з учителем або викладачем або керований через спеціальні навчальні матеріали.

Самостійна робота – це обов’язкова ланка процесу навчання, що передбачає насамперед індивідуальну роботу школярів або студентів відповідно до установкою вчителя або викладача, а також програми навчання.

Ефект від самостійної роботи студентів можна отримати тільки тоді, коли вона організовується і реалізується в навчально-виховному процесі в якості цілісної системи, що пронизує всі етапи навчання студентів у вузі.

Типи самостійної роботи студентів

За приватно-дидактичною метою можна виділити чотири типи самостійних робіт.

1-й тип. Формування в учнів умінь виявляти у зовнішньому плані те, що від них вимагається, на основі даного ним алгоритму діяльності та посилок на цю діяльність, що містяться в умові завдання. В якості самостійних робіт цього типу найчастіше використовуються домашні завдання: робота з підручником, конспектом лекцій та ін.

2-й тип. Формування знань-копій і знань, що дозволяють вирішувати типові завдання. До самостійних робіт такого типу відносяться окремі етапи лабораторних робіт і практичних занять, типові курсові проекти, а також спеціально підготовлені домашні завдання з приписами алгоритмічного характеру.

3-й тип. Формування в учнів знань, які лежать в основі рішення нетипових задач. Пізнавальна діяльність учнів при вирішенні таких завдань полягає в накопиченні і прояві в зовнішньому плані нового для них досвіду діяльності на базі засвоєного раніше формалізованого досвіду шляхом перенесення знань, навичок і умінь. Самостійні роботи третього типу повинні висувати вимоги аналізу незнайомих учнем ситуацій і генерування суб’єктивно нової інформації. Типовими для самостійної роботи студентів третього типу є курсові та дипломні проекти.

4-й тип. Створення передумов для творчої діяльності. Цей тип самостійних робіт реалізується зазвичай при виконанні завдань науково-дослідного характеру, включаючи курсові та дипломні проекти.

Замовити опір матеріалів рішення задач

На питання «Як написати самостійну роботу?» Ви зможете без зусиль знайти відповідь у пропонованій статті. Створення даного виду письмових студентських робіт починається з здійснення підготовчого плану, який передбачає виконання кількох певних кроків. Виконання учнями вузів письмових самостійних робіт дозволяє викладачам оцінити володіння їх авторами науковим матеріалом дисципліни, що вивчається.

Самостійна робота, як одна з форм, що сприяють успішному контролю навчального процесу, відкриває для студента можливість проявити вміння виконувати індивідуальну роботу зі збору та аналізу матеріалу, навчитися робити грамотні висновки, розвинути вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами, навчитися критично підходити до їх осмислення і порівняно з уже наявними у нього знаннями. Також учень, створюючи самостійну, вчиться грамотно і старанно оформляти свою працю.

План написання самостійної роботи

По-перше, учню необхідно познайомитися зі станом досліджуваної проблеми. Для цього йому слід прочитати хоча б одну книгу, в якій висвітлена тема дослідження.

По-друге, для більш повного уявлення розглянутого питання, потрібно підібрати і познайомитися зі спеціальною науковою літературою, розглянути додаткові джерела.

По-третє, варто створити логічно вибудувану концепцію роботи, що стосується розроблюваної теми, застосувавши при цьому власні дані, матеріали і факти.

По-четверте, автору самостійної роботи ніяк не обійтися без критичного аналізу як опублікованих наукових даних, так і власних, формування авторської точки зору з досліджуваного питання і формулювання відповідних висновків.

Виклад самостійної роботи має на увазі наявність ретельно продуманого плану, складеного заздалегідь. Студенту необхідно в процесі викладу проводити чітку межу між власними думками і запозиченими у інших авторів. Формулювання відомих вчених, репліки і цитати слід супроводжувати посиланнями для дотримання коректності та точності.

План самостійної роботи повністю складається її автором. Він залежить не тільки від специфіки окремо взятої теми, але і від погляду учня на її виконання. Однак, не варто порушувати алгоритм викладу, згідно з яким самостійна робота починається з утримання, за яким йде введення, параграфи і розділи, розбиття на які необхідно в разі докладного і різнобічного висвітлення певного питання, висновок і список інформаційних джерел з додатками.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Оформлення самостійної роботи

Оформлення самостійної роботи перевіряється викладачем в першу чергу, тому гідно особливої ​​уваги. Для його блискучого виконання необхідно дотримуватися вимог Держстандарту, з яких випливає, що друкований варіант письмовій самостійної роботи студента виконується в єдиному екземплярі на одній стороні білих аркушів формату А4. Колір друку обов’язково повинен бути чорним, а розмір шрифту – дорівнює 14. Друковані самостійні роботи створюються за допомогою шрифту Times New Roman з використанням звичайного вигляду і літерного інтервалу.

Набір тексту здійснюється в основному через полуторний інтервал між рядками, а відступ для рядка не повинен бути довільним: зазвичай він дорівнює п’яти знакам по всій створюваної роботі. Кожна з представлених на перевірку викладачеві сторінок самостійної роботи супроводжується полями з певними розмірами, які варто дотримуватися. Обсяг машинописного самостійної роботи коливається в межах від 15 до 20 сторінок друкованого тексту.

Іноді студенту надається можливість представити і рукописний варіант самостійної роботи. Робота від руки виконується в зошиті або на одній стороні білого паперу формату А4 розбірливим і легким для прочитання почерком. Рукописна самостійна робота не передбачає дотримання певних полів. Однак, виконувати її слід чорної або синьою гелевою або кульковою ручками, а не олівцем. Обсяг рукописної самостійної роботи коливається в межах від 12 до 20 сторінок.

Допомога студентам і школярам

Надаємо допомогу при виконанні самостійних робіт як школярам, ​​так і студентам. Допоможемо написати навчальну роботу за такими напрямками: математика, хімія, алгебра, фізика, біологія, історія, безпека життєдіяльності (БЖД), суспільствознавство, геометрія, англійська мова, схемотехніка, українська мова, педагогіка, філософія, психологія, право, економіка, менеджмент, маркетинг та ін.

види завдань для позааудиторної самостійної роботи студента:

для оволодіння знаннями:

– читання тексту (навчальної, додаткової літератури);

– робота зі словником;

– навчально-дослідна робота;

– використання аудіо та відео записів, комп’ютерної техніки та Інтернету.

для закріплення і систематизації знань:

– складання плану і тез відповіді;

– складання таблиць, схемоконспектов;

– відповіді на контрольні питання;

– підготовка повідомлень до виступу на семінарі, конференції;

– підготовка рефератів, доповідей, тематичних кросвордів, презентацій

для формування умінь:

– виконання схем, діаграм і їх аналіз;

– підготовка до ділових ігор.

Перед виконанням учнями позааудиторної самостійної роботи викладач проводить інструктаж з виконання завдань, які включають мету завдання, його зміст, терміни виконання, обсяг роботи, основні вимоги до результатів роботи, критерії оцінки результатів позааудиторної самостійної роботи.

Як форма контролю позааудиторної самостійної роботи учнів використовується тестування, самозвіт, контрольні роботи.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.