«Технології харчових виробництв»

Актуальність професії «Технологія харчових виробництв та організація громадського харчування»

У перехідний період розвитку нашої держави підготовка кадрів для ринкової економіки є однією з найважливіших соціально-економічних проблем. Сьогодні потрібні фахівці, здатні в стислі терміни вивести Україну на позиції розвинених країн світу. Це важливе завдання може бути успішно реалізоване при умові підготування вищою школою високо компетентних, професійно конкурентноспроможних спеціалістів здатних науково мислити та орієнтуватися у своїй практичній діяльності, приймати правильні рішення в тій чи іншій виробничій ситуації.

З урахуванням цих обставин необхідно докорінно змінити підходи щодо підготовки спеціалістів у галузі харчової технології та інженерії. Подальший розвиток харчової промисловості та громадського харчування в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосування економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління з роботою в умовах нових форм управління, різних видів власності. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Одержавши освітній рівень бакалавра і кваліфікацію молодший інженер-викладач практичного навчання, фахівець підготовлений, з одного боку, для роботи в професійних навчальних закладах усіх рівнів, а також міжшкільних галузевих учбово-виробничих комбінатах на первинних посадах: молодшого фахівця, інструктори виробничого навчання, майстри виробничого навчання, учителі праці й інформатики, завідувачі майстерні.

З іншого боку, спеціаліст призначений для роботи в виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, ділянок, фірм, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях, що пов’язані з виробництвом хімічної, нафтохімічної або харчової продукції; виробничих підрозділах підприємств, що спеціалізуються на виготовленні, монтажі, наладці та ремонті обладнання галузі. В окремих випадках даний працівник може бути використаний на виробництвах як фахівця середньо технічної ланки й обіймати посаду нижчого управлінського апарата: бригадира ділянки, майстра.

Для перевірки знань таких фахівців в вищих навчальних закладах студенти повинні виконувати різні практичні завдання: контрольні та самостійні роботи, тести, різні відповіді на екзаменаційні білети та ін.  Для полегшення навчання існують біржі допомоги для студентів. Однією з них є наша компанія “Студік”.

Замовити самостійну або контрольну роботу з технології харчових виробництв

Наш сайт допоможе студентам краще ознайомитися з промисловими технологічними процесами виготовлення основних продуктів харчування та застосуванню в цих процесах харчових добавок, які використовуються як для технологічних потреб, так і для покращення споживчих характеристик продуктів харчування, або для надання їм нових властивостей.

Якщо потрібно, то зможемо виконати на замовлення курсові, контрольні та самостійні роботи з аудиторного та дистанційного навчання

Замовляйте реферати, есе, тези, наукові статті та презентації з таких дисциплін:

 1. загальна хімічна технологія;
 2. процеси та апарати хімічних технологій;
 3. хімія органічних природних сполук;
 4. хімія продовольчої сировини та продуктів харчування

Купити чи замовити курсову роботу на теми:

 1. Особливості харчових продуктів та їх виробництва.
 2. Стан, структура і напрями розвитку харчової промисловості України.
 3. Сировина для виробництва харчових продуктів.
 4. Кінетичні та технологічні закономірності харчових технологій.
 5. Технології харчових виробництв: зберігання зерна, виробництво борошна, круп, хліба, макаронів, крохмалю, крохмальної патоки, цукру, кондитерських виробів, олії, жирів, молочних продуктів, алкогольних напоїв, безалкогольних напоїв, м’ясних виробів тощо.

Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення студентами набутих під час вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв» теоретичних знань, а також формування практичних навичок і професійних вмінь, пов’язаних із вдосконаленням технологій харчових виробництв та поліпшення споживної якості харчових продуктів.

Тематика курсових робіт пов’язана з удосконаленням технологій харчових виробництв. Курсова робота має науково-дослідний характер і може містити наукову новизну, яка полягає в удосконаленні технології певного харчового продукту, отриманні нових даних про вплив нових видів сировини або нових способів їх обробки на якість харчових напівфабрикатів і готових продуктів.

Практична значимість курсової роботи полягає у розробленні заходів із впровадження запропонованої технології у виробництво, у тому числі розроблення проектів нормативної документації на нову продукцію.

Розділи курсової роботи виконуються автором згідно з Положенням про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науковопедагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти.

Перший розділ курсової роботи є інформаційно-аналітичним та містить результати аналізу автором інформаційних джерел щодо теоретичних і практичних аспектів розроблення та вдосконалення обраної технології харчового продукту.

Другий розділ курсової роботи є дослідницьким і присвячений обґрунтуванню вдосконаленої технології обраного харчового продукту, дослідженню його якісних показників, а також розробленню рецептури та технологічної схеми виготовлення нової продукції.

Третій розділ присвячено системному аналізу нової технології та передбачає поділ нової технології на підсистеми з подальшим їх аналізом, а також розрахунок стабільності та цілісності технологічної системи.

Курсова робота виконується студентом протягом одного семестру під керівництвом наукового керівника. Під час виконання курсової роботи студент узгоджує з науковим керівником тему, мету, завдання та зміст роботи, дотримується графіка виконання курсової роботи. Наприкінці семестру згідно з графіком виконання курсової роботи студент подає оформлений згідно з вимогами твір на перевірку науковому керівнику. Після отримання позитивного відгуку наукового керівника студент прилюдно захищає курсову роботу перед комісією кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій.

Рекомендуємо замовити такі теми курсових робіт:

 1. Технологія хліба пшеничного підвищеної біологічної цінності.
 2. Технологія хліба житньо-пшеничного з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 3. Вдосконалення технологія булочних виробів з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 4. Технологія здобних виробів з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 5. Технологія печива цукрового з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 6. Технологія пряників з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 7. Технологія бісквітного напівфабрикату з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 8. Технологія заварного напівфабрикату з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 9. Технологія мафінів з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 10. Технологія мармеладу з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 11. Технологія зефіру з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 12. Технологія макаронних виробів з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 13. Технологія кукурудзяних пластівців з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 14. Технологія чипсів картопляних з додаванням … наприклад, інулінвмісною сировиною, харчовою або біологічно-активною, або дієтичною добавкою, або іншою новою сировиною.
 15. Технологія солоду ячмінного з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини.
 16. Технологія пива світлого з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини.
 17. Технологія пива темного з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки тощо.
 18. Технологія вина ігристого з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки тощо.
 19. Технологія квасу з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки тощо.
 20. Технологія газованих напоїв з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 21. Технологія олії соняшникової з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 22. Технологія майонезу низької жирності або з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 23. Технологія маргарину з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки тощо.
 24. Технологія ковбаси вареної з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 25. Технологія ковбаси сирокопченої з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 26. Технологія ковбаси варено-копченої з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 27. Технологія ковбаси кров’яної з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 28. Технологія ковбаси ліверної з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 29. Технологія риби солоної з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 30. Технологія риби гарячого копчення з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 31. Технологія риби холодного копчення з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 32. Технологія йогурту з використанням … (харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 33. Технологія сиру твердого з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 34. Технологія сиру плавленого з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 35. Технологія морозива м’якого з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 36. Технологія молока згущеного з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 37. Технологія горошку консервованого з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 38. Технологія кукурудзи консервованої з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 39. Технологія томатної пасти з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки тощо.
 40. Технологія соку яблучного освітленого з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 41. Технологія соку яблучного неосвітленого з використанням … наприклад, нового виду оброблення сировини або з використанням харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки тощо.
 42. Технологія варення з використанням … (харчової або біологічноактивної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 43. Технологія конфітюру з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 44. Технологія карамелі льодяникової з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).
 45. Технологія цукерок помадних з використанням … (харчової або біологічно-активної, або дієтичної добавки, або нового виду сировини).

Замовити опір матеріалів рішення задач

Приклад курсової роботи з технології харчових виробництв

5/5 - (11 votes)