Допомога з розв’язання задач, тестів, домашніх робіт для школярів і студентів з алгебри

Багато школярів і студентів у зв’язку із запровадженням дистанційного навчання практично не вміють розв’язувати задачі з алгебри. Знань недостатньо, а батьки теж не завжди мають можливість пояснити своїй дитині цей предмет. Ті, хто мають гроші – наймають репетиторів з математики і в таких школярів не виникає труднощів із виконанням домашніх завдань.

А тим учням, які не можуть самостійно розібратися з предметом, наша компанія може допомогти вирішити завдання з алгебри. Ми можемо зробити на невелику винагороду готове рішення ваших типових задач з алгебри:

Алгебра — це такий розділ математики, котрий вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: алгебраїчні рівняння, многочлени і алгебраїчні структури.

Допоможемо з розв’язанням задач для 7 класу

I. Числові та алгебраїчні вирази.

II. Тотожності.

III. Степінь з натуральним показником і його властивості.

1.  Степінь з натуральним показником.

2.  Таблиця основних степенів.

3.  Властивості степеня з натуральним показником.

4.  Множення і ділення степенів з однаковими показниками.

5.  Степінь з нульовим показником.

IV. Одночлени. Арифметичні операції над одночленами.

1.  Поняття одночлена. Стандартний вигляд одночлена.

2.  Додавання й віднімання одночленів.

3.  Множення одночленів. Піднесення одночлена до натурального степеня.

4.  Ділення одночлена на одночлен.

V.  Многочлени. Арифметичні операції над многочленами.

1.  Основні поняття.

2.  Додавання й віднімання многочленів.

3.  Множення многочлена на одночлен.

4.  Множення многочлена на многочлен.

5.  Ділення многочлена на одночлен.

VI. Розкладання многочлена на множники.

1.  Що таке розкладання на множники.

2.  Винесення спільного множника за дужки.

3.  Спосіб групування.

4.  Формули скороченого множення.

5.  Розкладання многочлена на множники за допомогою формул скороченого множення.

6.  Розкладання многочлена на множники за допомогою комбінації різних прийомів.

VII. Лінійна функція її графік та властивості.

1.   Координатна площина.

2.   Лінійна функція y=kx + b та її графік.

3.   Лінійна функція y=kx.

4.   Взаємне розміщення графіків лінійних функцій.

VIII. Лінійне рівняння з однією змінною.

IX.   Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

X.    Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

1.    Основні поняття.

2.    Метод підстановки.

3.    Метод алгебраїчного додавання.

4.    Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими як математичні моделі реальних ситуацій.

XI.   Що таке математична мова.

XII.  Що таке математична модель.

Допоможемо з розв’язанням задач для 8 класу

I.     Раціональні вирази.

1.    Раціональні дроби.

2.    Основна властивість раціональних дробів.

3.    Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із однаковими знаменниками.

4.    Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із різними знаменниками.

5.    Множення, ділення і піднесення до степеня алгебраїчних дробів.

6.    Тотожні перетворення раціональних виразів.

7.    Степінь із від’ємним цілим показником.

8.    Стандартний вигляд числа.

9.    Функція y=k/x, її властивості та графік.

II.    Квадратні корені. Дійсні числа.

1.    Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

2.    Числові множини.

3.    Властивості арифметичного квадратного кореня.

4.    Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.

5.    Функція квадратного кореня, її властивості та графік.

III.   Квадратні рівняння.

1.    Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь.

2.    Формули коренів квадратного рівняння.

3.    Теорема Вієта.

4.    Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій.

5.    Розв’язання рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь.

Допоможемо з розв’язанням задач для 7 класу

I.     Нерівності та системи нерівностей.

1.    Властивості числових нерівностей.

2.    Координатна пряма.

3.    Числові проміжки.

4.    Розв’язання лінійних нерівностей.

5.    Раціональні нерівності.

6.    Системи раціональних нерівностей.

II.    Функція y=ax²+bx+c, її властивості і графік.

1.    Дослідження функцій на монотонність.

2.    Як побудувати графік функції у = f(x + l), якщо відомий графік функції у = f(x).

3.    Як побудувати графік функції у = f(x) + m, якщо відомий графік функції у = f(x).

4.    Як побудувати графік функції y=f(x+l)+m, якщо відомий графік функції y=f(x).

5.    Розв’язання квадратних нерівностей.

6.    Лінійні та квадратні нерівності.

7.    Графічний розв’язок квадратних рівнянь.

III.   Системи рівнянь, як математична модель прикладної задачі.

1.    Основні поняття.

2.    Методи розв’язання систем рівнянь.

3.    Системи рівнянь, як математичні моделі реальних ситуацій.

IV.   Числові послідовності.

1.    Види числових послідовностей.

2.    Арифметична прогресія.

3.    Геометрична прогресія.

V.    Елементи комбінаторики, статистики та теорії імовірностей.

1.    Комбінаторні задачі.

2.    Статистика — дизайн інформації.

3.    Найпростіші імовірнісні задачі.

4.    Експериментальні дані й імовірності подій.

Допоможемо з розв’язанням задач для 10 класу

I.     Числові послідовності.

1.    Геометрична прогресія.

II.    Числові функції.

1.    Визначення числової функції та способи її задання.

2.    Властивості функцій.

3.    Парні і непарні функції.

4.    Степеневі функції, їх властивості та графіки.

5.    Степенева функція з натуральним показником.

6.    Степенева функція з від’ємним цілим показником.

7.    Поняття кореня n-го степеня з дійсного числа.

8.    Властивості кореня n-го степеня.

9.    Функція кубічного кореня.

10.  Обернена функція.

11.  Функція кореня n-го степеня.

12.  Поняття степеня з будь-яким раціональним показником.

13.  Перетворення виразів, що містять радикали.

III.   Тригонометричні функції.

1.    Числове коло.

2.    Синус і косинус. Тангенс і котангенс.

3.    Тригонометричні функції числового аргументу.

4.    Тригонометричні функції кутового аргументу.

5.    Властивості функції y = sinx та її графік.

6.    Властивості функції y = cosx та її графік.

7.    Періодичність тригонометричних функцій, парність, непарність.

8.    Графік гармонійного коливання (профільний).

9.    Функції y=tgx, y=ctgx, їх властивості і графік.

10.  Обернені тригонометричні функції (профільний).

11.  Періодичні функції (профільний).

IV.   Перетворення тригонометричних виразів.

1.    Формули додавання.

2.    Тангенс суми і різниці аргументів.

3.    Формули зведення.

4.    Формули подвійного аргументу.

5.    Формули пониження степеня (профільний).

6.    Перетворення суми тригонометричних функцій.

7.    Перетворення добутків тригонометричних функцій в суми.

8.    Перетворення виразу A sin x+ B cos x до виду C sin (x+t) (профільний).

V.    Тригонометричні рівняння.

1.    Арккосинус і розв’язок рівняння cos х=a.

2.    Арксинус і розв’язок рівняння sin x=a.

3.    Арктангенс і арккотангенс. Розв’язання рівняння tg x=a, ctg x=a.

4.    Методи розв’язання тригонометричних рівнянь.

VI.   Похідна.

1.    Числові послідовності та їх властивості.

2.    Границя числової послідовності.

3.    Границя функції.

4.    Визначення похідної.

5.    Обчислення похідних.

6.    Рівняння дотичної до графіка функції.

7.    Застосування похідної для дослідження функцій на монотонність і екстремуми.

8.    Побудова графіків функції.

9.    Застосування похідної для знаходження найбільших і найменших величин.

VII.  Рівняння і нерівності.

1.    Загальні методи розв’язання рівнянь.

Допоможемо з розв’язанням задач для 11 класу

I.     Показникова і логарифмічна функції.

1.    Показникова функція, її властивості і графік.

2.    Показникові рівняння.

3.    Показникові нерівності.

4.    Поняття логарифма.

5.    Властивості логарифмів.

6.    Логарифмічна функція.

7.    Логарифмічні рівняння.

8.    Логарифмічні нерівності.

9.    Перехід до нової основи.

10.  Системи показникових і логарифмічних рівнянь.

11.  Системи логарифмічних і показникових нерівностей.

12.  Диференціювання показникової і логарифмічної функцій.

II.    Первісна та інтеграл.

1.    Первісна.

2.    Інтеграл.

3.    Обчислення площ за допомогою інтегралів.

III.   Комбінаторика.

1.    Правило суми.

2.    Правило добутку.

3.    Перестановки.

4.    Розміщення.

5.    Комбінації та їх властивості.

6.    Біном Ньютона.

IV.   Елементи теорії ймовірностей.

1.    Події.

2.    Комбінації подій. Протилежні події.

3.    Ймовірність події.

4.    Додавання ймовірностей.

5.    Незалежні події. Множення ймовірностей.

6.    Статистична ймовірність.

V.    Математична статистика.

1.    Випадкові величини.

2.    Центральні тенденції.

3.    Міри розкиду.

4.    Гаусова крива. Закон великих чисел.

VI.   Рівняння і нерівності.

1.    Рівносильність рівнянь.

2.    Загальні методи розв’язання рівнянь.

3.    Розв’язання нерівностей із однією змінною.

4.    Рівняння та нерівності з двома змінними.

5.    Системи рівнянь.

6.    Рівняння та нерівності з параметрами.

Якщо у вас виникли труднощі з виконанням вашої домашньої роботи по алгебрі, то сміло оформляйте заявку і наші виконавці це дуже швидко зроблять. На вашу почту або в акаунт прийде повідомлення з ціною за завдання.  Якщо вам підходить вартість за цю роботу, то чекаємо передплату і дякуємо вам за працю з нашим сайтом.

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)
  Rate this post