Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

ЗВІТ

з виробничої практики

за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

за період з “___”_________20__ р. по “___”_______20__ р.

База практики: _______________________________________________

 

 

 

 

 

Студента

групи_______________

 

____________________

(П.І.Б.)

 

Керівник практики:

 

від університету (кафедри)_______________________

(П.І.Б.)

від підприємства_______________________

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2018

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

Розділ 1. Нормативно-правова база функціонування ТОВ «Івано-Франківськавтодор». 4

Розділ 2. Економічна характеристика діяльності ТОВ «Івано-Франківськавтодор». 12

Розділ 3. Структура управління ТОВ «Івано-Франківськавтодор». 16

Розділ 4. Організація фінансової роботи ТОВ «Івано-Франківськавтодор». 18

Розділ 5. Аналіз показників фінансово-економічного стану ТОВ «Івано-Франківськавтодор». 21

Розділ 6. Індивідуальне завдання. 30

ВИСНОВКИ.. 34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА.. 37

ДОДАТКИ.. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Метою виробничої практики є оволодіння сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

До основних завдань виробничої практики відносять:

– вивчення нормативної і законодавчої бази, що регулюють діяльність ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;

– ознайомитися із організацією роботи підприємства (установи, організації), яка є базою практики;

– ознайомлення з фінансовою роботою у ТОВ «Івано-Франківськавтодор» та одержання  досвіду практичної роботи;

– формування вміння проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;

– вивчення методики складання фінансової звітності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;

– вивчення особливостей організації фінансів у ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;

– набути навичок практичного застосування теоретичних знань;

– взяти участь у виконанні конкретної фінансової роботи, що здійснюється відповідями службами підприємства ТОВ «Івано-Франківськавтодор», яке є базою практики.

 

 

 

 

Розділ 1. Нормативно-правова база функціонування ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

 

Державне агентство автомобільних доріг України  є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

ТОВ «Івано-Франківськавтодор» у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

У 2017 році Укравтодором розроблено здійснено роботу з підготовки 39 проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів. З них:

5 проектів законів України (3 – прийнято);

32 проекти актів Кабінету Міністрів України (30 – прийнято);

2 проекти наказу Мінінфраструктури (1 – видано).

Так, у 2017 році прийнято деякі закони України у дорожній сфері та видано інші нормативно-правові акти, зокрема:

 • Закон України від 21.03.2017 №1964- VIII «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо автомобільних доріг оборонного значення».
 • Закон України від 04.04.2017 №1991- VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорогами загального користування».
 • Закон України від 07.12.2017 №2233-VIII «Про внесення змін до статті 24-2 Бюджетного кодексу України» (щодо нормативно-правового врегулювання виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування).
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 № 654 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 712», якою затверджено новий перелік автомобільних доріг загального користування державного значення.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 671 «Про внесення змін до постанови від 27 червня 2007 року № 879» (щодо внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 846 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1065» (щодо забезпечення поетапного переходу до організації виконання дорожньо-будівельних робіт згідно з міжнародними стандартами «FIDIC» із залученням незалежних інженерів-консультантів до контролю якості робіт);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 847 «Про внесення змін до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» (щодо приведення Положення до законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу»);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 860 «Про внесення зміни до пункту 12.4 Правил дорожнього руху» (щодо зменшення швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах із швидкості не більше 60 км/год на швидкість не більше 50 км/год);
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 34 «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки»;
 • наказ Міністерством інфраструктури України від 17 травня 2017 № 181 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (через Укравтодор), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за №701/30569.

На сьогодні продовжується робота з розробки та супроводу, зокрема таких проектів нормативно-правових актів:

проектів Законів України

1) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг» (реєстраційний №  6766, доопрацьованого від 02.10.2017).

Проект спрямований на вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії, а також на поліпшення інвестиційного клімату країни та пропонується внести зміни до Законів України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України, «Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

2) «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо додаткових джерел фінансування дорожнього господарства)» (реєстраційний № 6767 від 19.07.2017)

Проект спрямований на створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства та фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом спрямувати концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію до Дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши що концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію є джерелами формування Дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

3) «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо деяких питань безпеки автомобільних доріг» (реєстраційний № 7320 від 17.11.2017)

Законопроект спрямований на створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної, детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та інтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури, та досягнення значного зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.

4) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель автомобільного транспорту і дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг»

Законопроект підготовлено з ініціативи Укравтодору з метою правового  врегулювання особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги, вирішення неврегульованих проблем стосовно встановлення придорожніх смуг, охоронних і резервних зон автомобільних доріг; удосконалення правових норм щодо використання для будівництва доріг сільськогосподарських угідь; погодження місць розташування об’єктів; видачі дозволів на будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг; звернення власника земельної ділянки до суду з позовом щодо оскарження рішення про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єкті, що на ній розташовані, з мотивів суспільно необхідності, в частині визначення розміру викупної ціни; визначення складу технічної документації із землеустрою щодо встановлення резервних зон автомобільних доріг тощо.

5) «Про внесення зміни до статті 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Законопроект підготовлено з ініціативи Укравтодору та пропонується внести зміни до частини другої статті 36 «Про місцеві державні адміністрації»  шляхом доповнення положення про непоширення погодження призначення та звільнення з місцевими державними адміністраціями керівників організацій Державного агентства автомобільних доріг України, що здійснюють державне управління автомобільними дорогами на місцях.

Метою прийняття законопроекту є врегулювання питання призначення на посади та звільнення з посад керівників служб автомобільних доріг в областях без погодження місцевих державних адміністрацій, що сприятиме оперативності прийняття управлінських рішень в сфері дорожнього господарства та забезпечення безперебійності утримання в належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного значення.

6) «Про внесення змін до деяких законів України щодо контролю якості автомобільних доріг»

Законопроект підготовлено з ініціативи Укравтодору та пропонується внести зміни до Закону України «Про автомобільні дороги» та статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Змінами пропонується віднести до основних обов’язків органу державного управління автомобільними дорогами загального користування функцію контролю якості автомобільних доріг, що передбачає проведення контролю якості ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення; прийняття рішення про зупинення ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення; формування, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, та розміщення на офіційному веб-сайті переліків підрядних організацій, які виконали ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення неналежної якості; право органу державного управління автомобільними дорогами загального користування залучати спеціалізовані установи до контролю якості ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Крім того, запропоновано додаткову підставу для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення замовником тендерної пропозиції учасника, а саме замовник – орган державного управління автомобільними дорогами загального користування приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо юридична особа, яка є учасником, внесена органом державного управління автомобільними дорогами загального користування до переліків підрядних організацій, які виконали ремонтно-будівельні роботи неналежної якості або не має відповідного досвіду виконання ремонтно-будівельних робіт.

Метою прийняття законопроекту посилення з боку органу державного управління автомобільними дорогами загального користування контролю якості за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в тому числі шляхом залучення спеціалізованих установ, формування переліків недобросовісних підрядних організацій, та недопущення їх до участі у процедурі закупівлі, що в свою чергу призведе до ефективного, раціонального використання бюджетних коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт, та створить передумови для виконання підрядними організаціями ремонтно-будівельних робіт належної якості.

Проектів актів Кабінету Міністрів України

1) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки»

Проект розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 34 «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки», з метою створення сприятливих умов для підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автомобільних перевезень пасажирів і вантажів автомобільними дорогами загального користування, а також формуванні чітких стратегічних напрямів розвитку автомобільних доріг загального користування виходячи із соціально-економічних пріоритетів розвитку регіонів та держави в цілому.

Метою проекту є затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, яка визначає основні завдання і заходи розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення.

2) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відомчих (технологічних) автомобільних доріг та автомобільних доріг на приватних територіях, правила користування ними та охорони»

Проект розроблено з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до положень законів України у сфері дорожнього господарства, що дозволить встановити єдині підходи до управління Єдиною транспортної системи України.

Для досягнення поставленої мети пропонується затвердити Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відомчих (технологічних) автомобільних доріг та автомобільних доріг на приватних територіях,  правила користування ними та охорони та визнати такими, що втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

3) проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання управління Державного агентства автомобільних доріг об’єктами державної власності»

Проект розроблено з метою оновлення переліку державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг, та публічного акціонерного товариства, функції з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Державне агентство автомобільних доріг, в частині назви органу управління, уточнення переліку, найменування підприємств, їх місцезнаходження.

Проектом передбачається: затвердити переліки: державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг; публічних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Державне агентство автомобільних доріг.

Проектів актів Мінінфраструктури

1) проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство автомобільних доріг України, та їх Розміру»

2) проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 р. № 196» (щодо удосконалення статистичних спостережень за автомобільними дорогами і використання коштів у сфері дорожнього господарства та отримання необхідної інформації для більш ефективного контролю за використанням бюджетних коштів).

 

 

 

Розділ 2. Економічна характеристика діяльності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

 

Товариство з обмеженою «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОДОР» знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 67. Керівник Шуневич Андрій Володимирович.

Види діяльності за КВЕД:

42.11 Будівництво доріг і автострад

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.91 Будівництво водних споруд

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

На підприємстві працює 64 висококваліфікованих штатних працівників. Більшість  робіт проводяться  за рахунок коштів міського бюджету. Основні замовники робіт:

– Департамент комун.госп.та зв»язку ;

– УКБ Івано-Франківського міськвиконкому;

– МІУК;

– Крихівецька сільська рада.

ТОВ «Івано-Франківськавтодор» є учасником у 125 закупівлях. Переможцем у 85 закупівлях на суму 191155367,40 грн. Підприємством підписано 84 контракти на суму 190998990,60 грн.

ТОВ «Івано-Франківськавтодор» відповідно до напрямків його діяльності забезпечує:

– розробку теоретичних засад, експериментальних лабораторних та натурних досліджень, впровадження результатів робіт в практику будівництва доріг та мостів, їх утримання, обстеження, ремонту та реконструкції з розробкою нормативно-інструктивного забезпечення;

– поточне управління підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів;

– забезпечення моніторингу відповідності нормативним вимогам при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та штучних споруд, сприяння поліпшенню експлуатаційного стану автомобільних доріг та штучних споруд, дорожньо-будівельних матеріалів, метрологічного забезпечення, випробувальної техніки, розробки та впорядкуванні інформаційних технологій;

– розробка проектів мостів, інших штучних споруд, об’єктів виробничої бази мостобудування, інженерних споруд цивільного будівництва, проведення експертної оцінки та наукові обґрунтування експлуатаційного стану мостових споруд, проведення спеціальних обстежень та випробувань, проектно-технологічне забезпечення пропуску по мостових спорудах великовагових автопоїздів, незалежна експертна оцінка з експлуатації мостових споруд;

– впровадження, вдосконалення, розвитку засобів зв’язку, технічних засобів автоматизації, організації функціонування системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування;

– забезпечення реалізації потреб фізичних осіб в оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей.

Підприємство має на балансі власні основні засоби: інструменти , автомобілі та спецтехніку , а також  орендує необхідну спецтехніку  у інших підприємств. Приміщення для зберігання техніки та матеріалів , а також офісні приміщення підприємство орендує.

 

Таблиця 2.1 –  Перелік власних основних засобів ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Основні засоби Вартість, грн.
Автогрейдер Д3-99 125 300,00
Автомашина МАЗ-5551 41 666,67
Автомобіль ЗІЛ 42386,45
Автомашина МАЗ 5551 42500,00
Бензоріз РС-6414D 16 833,33
Бензоріз РС-7314S 16 000,00
Бензоріз РС-7314S n 16 100,00
Бетонозмішувач 140л 5105,46
Бітумізатор Б 400 55 833,33
Бітумізатор Б 400-02 62 500,00
Віброплита МS90-4 23 916,67
Віброплита МS90-4 530*500мм 20 576,21
Віброплита Хонда 21 265,83
Віброплита Хонда 90-4 22703,62
Вібротрамбовка 1500 33574,17
Відбійний молоток 1 17 176,50
Відбійний молоток 2 17 176,50
Відбійний молоток 3 15 127,16
Візок для моторізу 4 310,33
Генератор 1 .1 14 750,00
Генератор 3 6 150,00
Генератор 3 4 500,00
Генератор 6.3 honda 21 000,00
Генератор Спрінт 6200А 15735,00
Гідротрансформатор 16 735,83
Електромолоток 5 442,36
Електромолоток 5 813,43
Електромолоток 7 455,17
Електроперфоратор 6 655,74
Каток тандем. Вібрац.двохвальцевий BOMAG 325 000,00
Компресор Mega 350-100W 11762.32
Коток Т-150 вальцевий 110 000,00
Коток Т-150 вальцевий 1 125 000,00
Мобільний бітумізатор 8 333,33
Монітор 835,00
Моторіз  3,4КВт 6 307,21
Нівелір 2 039,75
Повітродувка 3,3 КВт 6 483,33
Повітродувка 3,3КВт 4 333,33
Повітродув. запліч. пристрій BR550 12 265,90
Принтер 1 834,30
Свердлильний верстат 5 355,59
Системний блок 1 820,00

 

 

Основними  постачальниками матеріалів та послуг  є: ТОВ «Румата», Компанія ІТЕХ» ТОВ , підприємець Лучко І.М.,ПП«ОККО бізнес контракт» , АТП -0927, підприємець Луцишин В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Структура управління ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

 

Організаційна структура – один з основних елементів керування організацією. Вона характеризується розподілом цілей і задач керування між підрозділом і працівниками організації. Структура керування – це організаційна форма поділу праці по прийняттю і реалізації управлінських рішень.

Таким чином, під організаційною структурою керування необхідно розуміти сукупність управлінських ланок розташованих у строгій співпідпорядкованості й забезпечення взаємозв’язку між керуючою і керованою системами.

Внутрішнім вираженням організаційної структури керування є склад, співвідношення, розташування і взаємозв’язок окремих підсистем організації.

У структурі керування виділяються наступні елементи: ланки (відділи), рівні (ступені) керування і зв’язку – горизонтальні і вертикальні.

У залежності від характеру зв’язків виділяються кілька основних типів організаційних структур керування:

 • лінійна;
 • функціональна;
 • лінійно-функціональна;
 • дивізіональна;
 • регіональна;
 • матрична;
 • продуктова
 • орієнтована на споживача.

Організаційна структура ТОВ «Івано-Франківськавтодор» має лінійний тип.

Лінійна організаційна структура керування – це одна з найпростіших організаційних структур керування. Вона характеризується тим, що на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник-єдиноначальник, наділений усіма повноваженнями і здійснюючий одноособове керівництво підлеглими йому працівниками і, що зосереджує у своїх руках усі функції керування.

При лінійному керуванні кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через який по одному одноразовому каналі проходять усі команди керування. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за результати всієї діяльності керованих об’єктів. Мова йде про виділення керівників, кожний з який виконує усі види робіт, розробляє і приймає рішення, зв’язані з керуванням даним об’єктом.

Оскільки в лінійній структурі керування рішення передаються по ланцюжку «зверху вниз», а сам керівник нижньої ланки керування підлеглий керівнику більш високого над ним рівня, формується свого роду ієрархія керівників даної конкретної організації. У даному випадку діє принцип єдиноначальності, суть якого полягає в тому, що підлеглі виконують розпорядження тільки одного керівника. Вищий орган керування не має права віддавати розпорядження яким-небудь виконавцям, минаючи їхнього безпосереднього начальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Організація фінансової роботи ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

 

Фінансова робота на підприємстві – це діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами для виконання підприємством поставлених цілей.

Умовно фінансову роботу ТОВ «Івано-Франківськавтодор» можна згрупувати за такими напрямами:

– фінансове планування;

– оперативна фінансова робота;

– контрольно-аналітична робота.

Призначення фінансового планування і прогнозування полягає у визначенні потреб підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необхідних для виконання плану економічного і соціального розвитку та пошуку резервів збільшення прибутковості та підвищення рентабельності підприємств.

Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, потрібних для реалізації продукції, здійснення своєчасних розрахунків, виконання підприємством його фінансових зобов’язань перед бюджетом, централізованими фондами, постачальниками, робітниками підприємства, стягування кредиторської заборгованості; отримання кредитів банку; перерахування платежів до бюджету; погашення позик банку та відсотків за ними тощо.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це перевірка виконання фінансових, кредитних і касових планів, цільового використання коштів, платоспроможності підприємства та ін. Здійснюється шляхом перевірки своєчасності та повноти ведення фінансово-кредитних операцій, аналізу місячних, квартальних, річних балансів і звітів.

До фінансової роботи ТОВ «Івано-Франківськавтодор» відносять:

– здійснення необхідних розрахунків, на основі яких вносить пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими підрозділами і функціональними службами;

– розробку поточних й оперативних фінансових планів та інших планових фінансових документів, пошук резервів збільшення прибутку та нагромадження інших фінансових ресурсів для забезпечення потреб підприємства в коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, соціальних потреб;

– здійснення контролю за виконанням показників фінансового плану підрозділами і підприємством загалом, а також контролю за використанням фінансових ресурсів на непродуктивні витрати;

– оперативний контроль за надходженням грошових коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), своєчасним розв’язанням претензій у сфері розрахунків з постачальниками і споживачами;

– забезпечення роботи щодо виконання фінансових зобов’язань підприємства перед бюджетом, своєчасне внесення податків та інших (неподаткових) платежів перед бюджетними фондами, банками, постачальниками, робітниками та службовцями;

– комплексний аналіз господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів з метою виявлення причин невиконання планів;

– вивчення стану фінансового ринку країни й регіону для планування й прийняття рішень в інвестиційній сфері (емісія і придбання акцій, облігацій, залучення банківських кредитів тощо).

Фінансова робота ТОВ «Івано-Франківськавтодор» складається з процедур різного рівня складності та відповідальності. Перший рівень – прийняття фінансових рішень щодо перспектив розвитку підприємства і поточної діяльності; залучення джерел інвестування та їх використання; проведення фінансової політики. Другий рівень – здійснення фінансових розрахунків; оформлення фінансових документів; складання фінансової звітності тощо.

Для ведення фінансової роботи у ТОВ «Івано-Франківськавтодор»  створено фінансовий (фінансово-економічний) відділ. Фінансовий відділ як структурний підрозділ ТОВ «Івано-Франківськавтодор» – частина апарату управління. Зазвичай, окремі ланки фінансової роботи у фінансовому відділі виконують окремі сектори і групи. На підприємствах зі значним обсягом зовнішньоекономічних операцій може бути створена група (сектор) валютних розрахунків і валютного контролю.

До фінансового сектору ТОВ «Івано-Франківськавтодор» можна віднести підрозділи бухгалтерії, планово-економічного відділу, відділу праці і зарплати, відділу калькуляції собівартості продукції, фінансової служби тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Аналіз показників фінансово-економічного стану ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

 

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування (власного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Ці зведення відбиваються в балансі.

Основними показниками, що впливають на фінансовий стан є:

 • Виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку;
 • Швидкість оборотності оборотних коштів (активів).

Основним показником, що характеризує фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, під якою мають на увазі його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, робити оплату праці, вносити платежі в бюджет.

Оскільки виконання фінансового плану залежить від результатів господарської діяльності в цілому, то можна відзначити, що фінансове положення визначається сукупністю всіх господарських факторів, тобто є узагальнюючим показником.

Для наочної і простої оцінки фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб’єкта, проводиться експрес-аналіз. Він ґрунтується на розрахунку декількох показників, що дозволяють скласти загальне уявлення про положення підприємства. Отже, головною метою експрес-аналіз фінансового стану підприємства є надання узагальненої але різнобічної характеристики діяльності підприємства (таблиця 5.1).

У цілому вартість майна підприємства зросла. Однак це збільшення практично цілком пояснюється переоцінкою основних фондів у відповідність з індексом цін, тобто інфляційній складовій.

 

 

 

Таблиця 5.1 – Основні показники експрес-аналізу фінансового стану ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

№ п/п Показники 2016 рік 2017 рік Відхилення
+ ; – %
1 Сума засобів у розпорядженні підприємства 356749,5 342434,5 -14315,0 -4,01
Вартість основних засобів 487793,3 493477,8 5684,5 1,17
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,631538 0,648036 0,02 2,61
2 Сума власних засобів -16085,4 -51091,5 -35006,1 217,63
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів 1,2855 1,8487 0,5632 43,81
Коефіцієнт покриття 0,9175 0,7681 -0,1494 -16,28
Наявність у балансі «хворих статей»
3 Збиток 10144,2 656,0 -9488,2 -93,53
Рентабельність продукції 0,1 0,01 -0,1 -93,92
Рентабельність виробництва 0,1 0,01 -0,09 -94,52
Рентабельність фондів 0,021 0,001 -0,019 -93,62
Рентабельність активів 0,07 0,11 0,039 56,08
Рентабельність усього капіталу 0,03 0 -0,03 -93,26
Рентабельність власного капіталу 0,07 0,01 0,02 -91,6
Рентабельність позикового капіталу 0,05 0 -0,05 -94,16
4 Темп росту видобутку від реалізації 104657,9 123562,2 18904,3 18,06
Темп росту збитку 10144,2 656,0 -9488,2 -93,53

 

За даними таблиці 5.1 видно, що показники різнобічно характеризують роботу підприємства.

Реальна характеристика майнового стану підприємства відображена стійкою динамікою росту коефіцієнта вибуття стосовно коефіцієнта відновлення. Ця динаміка в сукупності зі зносом основних фондів, що збільшується, свідчить про відсутність реальних засобів, що направляються на відтворення матеріальної бази підприємства.

Проаналізуємо кожен коефіцієнт окремо:

 1. Рентабельність капіталу – показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження його свідчить про падаючий попиті на продукцію підприємства і про перенагромадження активів. Ми бачимо падіння цього показника;
 2. Рентабельність власного капіталу упала. Цей коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу. Динаміка його впливає на рівень котирування акції підприємства на фондових біржах;
 3. Рентабельність позикового капіталу – відбиває ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність підприємства на тривалий термін;
 4. Рентабельність виробництва – зменшення цього показника свідчить про зниження цін на готову продукцію при постійних витратах на виробництво про ріст витрат на виробництво при постійних цінах. Як уже говорилося вище, підприємство змушене продавати продукцію за цінами лише небагато перевищують собівартість.

Рентабельність продукції за звітний рік упала на 90%. Цей показник дає можливість побачити скількох прибутків отримано на одиницю собівартості реалізованої продукції.

Отже, однозначно охарактеризувати фінансовий стан підприємства з даних експрес-аналізу не представляється можливим. Необхідно установити причини змін, що відбулися, і виявити фактори, що вплинули на ці зрушення.

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Майновий стан підприємства аналізується на підставі розрахунку показників (таблиця 5.2):

 

Таблиця 5.2 – Загальна оцінка стану майна ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік Відхилення 2017/2016, %
Сума коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, тис. грн. 336354,9 353671 356749,5 1,06
Частка активної частини в загальній кількості основних засобів, ум. од. 0,069 0,069 0,073
Коефіцієнт оновлення 0,006 0,028 0,007
Коефіцієнт вибуття 0,001 0,005 0,008
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,602 0,61 0,632 0,645
Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів 1,279 1,230 1,021 0,973

 

У цілому вартість майна підприємства зросла. Однак це збільшення практично цілком пояснюється переоцінкою основних фондів у відповідність з індексом цін, тобто інфляційній складовій.

Реальна характеристика майнового стану підприємства відображена стійкою динамікою росту коефіцієнта вибуття стосовно коефіцієнта відновлення. Ця динаміка в сукупності зі зносом основних фондів, що збільшується, свідчить про відсутність реальних засобів, що направляються на відтворення матеріальної бази підприємства.

Якщо ця тенденція збережеться і надалі, то це буде означати неможливість здійснення процесу простого відтворення, не говорячи вже про розширений, тобто це шлях до фінансового і фізичного краху. Сформована ситуація при який знос основних фондів на кінець 2017 року складає 63,2% при питомій вазі активної частини 7,3% є просто катастрофічною.

У цих умовах потрібна кардинальна система заходів для реорганізації і фінансового оздоровлення підприємства з обов’язковим залученням інвестицій.

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Ліквідність підприємства аналізується на підставі розрахунку показників (таблиця 5.3):

 

Таблиця 5.3 – Загальна оцінка ліквідності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Поточні активи, тис. грн. 158571,0 176511,8 180187,8
Поточні зобов’язання, тис. грн. 167961,7 192380,8 215157,0
Величина власних обігових коштів, тис. грн. -9390,7 -15869,0 -34969,2
Маневреність власних обігових коштів -0,011 -0,016 -0,011
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,944 0,918 0,837
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,897 0,879 0,802
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,001 0,001 0,002
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -0,059 -0,090 -0,194
Частка обігових коштів у активах 0,448 0,495 0,507
Частка виробничих запасів у поточних активах 0,050 0,042 0,043
Частка власних обігових коштів у покритті запасів -1,177 -2,153 -4,545

 

В цілому підприємство є не ліквідним. Це підтверджено стійкою тенденцією перевищення поточних зобов’язань над поточними активами, що призводить до повної відсутності власних обігових коштів.

Але не тільки обіговий капітал, але й частка основного фінансується за рахунок залученого капіталу. Залучення не є наслідком успішної роботи керівництва підприємства, а є слідством не своєчасного погашення заборгованості з боку користувачів послуг водопостачання та водовідведення. Все це і обумовлює рівень ліквідності за межею допустимої норми.

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблено систему показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. Ці показники поділяють на два класи.

Розрахунки наведені у таблиці 5.4.

 

Таблиця 5.4 – Загальна оцінка фінансової стабільності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,523 0,438 0,379
Коефіцієнт фінансової залежності 1,910 2,284 2,641
Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,051 -0,102 -0,260
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,477 0,562 0,621
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень 0,003 0,045 0,033
Коефіцієнт структури залученого капіталу 0,003 0,041 0,026
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів 0,910 1,284 1,641
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,098 0,779 0,609

 

Нестача обігового капіталу, як відмічалося при аналізі попередньої групи показників, привела до сталого росту фінансової залежності від залученого капіталу. Крім того, про фінансову залежність може свідчити від’ємна маневреність власного капіталу.

Негативна риса побудови структури капіталу витікає з дуже низьких значень коефіцієнта структури довгострокових вкладень. Це свідчить що на підприємстві повністю відсутня цілеспрямована політика залучення та управління коштами що спрямовуються на розвиток підприємства (більшість водопровідних та каналізаційних мереж експлуатуються понад декілька десятків років).

В цей же час коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів перевищив гранично допустиму межу, що ставить питання про подальшу життєздатність підприємства взагалі.

Фінансове положення підприємства обумовлюється в чималому ступені його діловою активністю. У критерії ділової активності включаються показники, що відбивають якісні і кількісні сторони розвитку діяльності підприємства: обсяг реалізації продукції і послуг, широта ринків збуту продукції, прибуток, показники оборотності активів і пасивів. Тобто дана група показників характеризує, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби (таблиця 5.5).

 

Таблиця 5.5 – Показники ділової активності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник 2016 рік 2017 рік Відхилення, %
Фондовіддача, ум. од. 0,202 0,179 0,80
Коефіцієнт оборотності активів 0,281 0,247 0,77
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,558 0,518 0,84
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,677 0,560 0,68
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 11,873 12,690 1,20
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,574 0,571 1,08
Оборотність коштів у розрахунках, днів 532 643 1,47
Оборотність виробничих запасів, днів 30 28 0,82
Оборотність кредиторської заборгованості, днів 627 630 0,93
Тривалість операційного циклу, днів 562 671 1,43
Тривалість фінансового циклу, днів -65 41 -0,20

 

Показники ділової активності свідчать про катастрофічно велику тривалість оборотності коштів в розрахунках (дебіторська заборгованість досягла такого рівну, що термін її повернення 2 роки: 643 дні у 2016, 574 дні за 2017 рік). В свою чергу, це приводить до автоматичного зростання кредиторської заборгованості, яка в якійсь мірі сприяє вирішенню проблеми нестачі оборотних коштів. Все це є ненормальним явищем тому, що питома вага дебіторської заборгованості с терміном що приближається до 3 років дуже значна, а це термін переходу її до розряду безнадійної. Тривалість операційного циклу на рівні 600 днів теж є дуже «тривожним дзвоником».

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій (таблиця 5.6).

 

Таблиця 5.6 – Показники рентабельності ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Рентабельність продукції, % 11,71 -28,64 -29,20
Рентабельність основної діяльності, % 11,62 -25,66 -29,01
Рентабельність основного капіталу, % 3,29 -7,08 -6,29
Рентабельність власного капіталу, % 6,53 -14,84 -15,41

 

Глибинні причини негативних явищ, що наведені у вище розрахованих показниках всіх груп, витікають з розрахунку показників рентабельності. Показники всіх видів рентабельності (рентабельність продукції, основної діяльності, основного і власного капіталу) є від’ємними.

Але це наслідок не тільки неефективного характеру діяльності підприємства, але й політики ціноутворення на послуги водопостачання та водовідведенням з боку місцевої влади, яка ґрунтується на обмеженні тарифів та й в той же час не компенсується відповідними розмірами дотацій.

Це приводить до дилеми щодо подальшого існування ТОВ «Івано-Франківськавтодор»: або державне обмеження цін з відповідними дотаціями, або свобода в ціноутворенні та збереження ТОВ «Івано-Франківськавтодор» як дійсно самостійного суб’єкту ринкової економіки що функціонує на принципу госпрозрахунку (це не скасовує контролю за цінами з боку Антимонопольного комітету). Тільки це може сприяти відродженню ефективної господарської діяльності підприємства.

Без дійсної зміни політики ціноутворення не залучення кредитів для оновлення матеріально-технічної бази підприємства (мережі водопроводу і каналізації) не будь-які інші заходи не будуть мати сенсу, не говорячи вже про реальність повернення можливих кредитів не залежно від джерела їх походження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Індивідуальне завдання

 

Аналіз витрат ТОВ «Івано-Франківськавтодор» на виробництво

 

Для подальшого аналізу витрат на виробництво всі витрати ТОВ «Івано-Франківськавтодор» розподілимо на дві групи (таблиця 6.1).

 

Таблиця 6.1 – Групи витрат ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Витрати Формула
Транспортні витрати Сіj = Зтопj + Зсмj + Зшj + ЗАj + Ззчj + Зоj + Звj + Знрj (1)
Поза транспортні витрати Сіj = Рt + Оt + О + Пcit + Прн + ПТyit + Пиyit + З + П (2)
де Зтопj – витрати на паливо j-го типу автомобілю, грн.; Зсмj – витрати на мастильні матеріали j-го типу автомобіля, грн.; Зшj – витрати на відновлення зносу шин j-го типу автомобіля, грн.; ЗАj – витрати на амортизацію j-го типу автомобіля, грн.; Ззчj – витрати на запасні частини j-го типу автомобіля, грн.; Зоj – витрати на обслуговування j-го типу автомобіля, грн.; Звj – витрати на зарплату водіям j-го типу автомобіля, грн.; Знрj – витрати на накладні витрати j-го типу автомобіля, грн.

Рt – річні витрати, зв’язані з витратами населення на поїздки на кожній ділянці; Оt – витрати оборотних коштів підприємств у зв’язку з перебуванням вантажів в дорозі в році t; О – витрати оборотних коштів підприємств у зв’язку з сезонними перервами в русі в році t; Пcit – втрати від ДТП на і-ій ділянці дорожньої споруди, зв’язані зі смертельними випадками; Прн – втрати від ДТП на і-ій ділянці дорожньої споруди, зв’язані з важкими та легкими пораненнями; ПТyit – втрати від ДТП на і-ій ділянці дорожньої споруди у t-му році, зв’язані з пошкодженням та транспортуванням транспортних засобів; Пиyit – втрати від ДТП на і-ій ділянці дорожньої споруди в t-му році, зв’язані з пошкодженням дорожніх споруд; З – витрати на розвиток галузей матеріального виробництва у зв’язку з несприятливими дорожніми умовами; П – втрати сільського господарства у зв’язку з несприятливими дорожніми умовами.

 

 

Витрати ДП «Чернігівський облавотодор» за першою групою наведено в таблиці 6.2.

 

 

 

Таблиця 6.2 – Транспортні витрати ДП «Чернігівський облавотодор»

Тип автомобіля Зтоп Зсм Зш ЗА Ззч Зо Зв Знр
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 Автомобіль Самоскид 10 т КАМАЗ-55111 6588,01 6595,02 6605,04 266,12 275,23 280,32 1306 1310 1314 438 438 438 2401,35 2412,46 2417,76 1476,53 1499,64 1506,72 23446,14 23469,42 23599,44 897,12 917,25 928,56
2 Автомобіль Самоскид 12 т КРАЗ-256. Б 8608,72 8629,62 8689,92 266,12 275,23 280,32 1546,8 1567,7 1576,8 28452,48 28452,48 28452,48 2932,42 2940,48 2960,88 1767,75 1795,57 1804,56 28845,12 28860,84 28890,48 893,06 902,03 911,04
3 Автомобіль Самоскид 12 т КРАЗ-651 8608,72 8629,62 8689,92 266,12 275,23 280,32 3487 3494 3504 124619,76 124619,76 124619,76 2932,42 2940,48 2960,88 3989,02 4001,06 4012,08 28845,12 28860,84 28890,48 813,56 832,76 840,96
4 Автомобіль самоскид МАЗ-555102-21 6588,01 6595,02 6605,04 266,12 275,23 280,32 1387,2 1399,3 1401,6 20270,64 20270,64 20270,64 2401,35 2412,46 2417,76 1545,12 1574,22 1594,32 23446,14 23469,42 23599,44 964,64 996,46 1016,16
5 Автомобіль самоскид ММЗ-45021, 5т 7094,3 7133,1 7183,2 223,08 236,18 245,28 3064,42 3072,51 3083,52 525,6 525,6 525,6 1899,6 1904,2 1927,2 3497,06 3518,04 3539,04 22837,02 22851,13 22881,12 724,16 744,76 753,36
6 Автомобіль Тягач КАМАЗ-5410 8806,2 8827,5 8847,6 386,66 395,76 402,96 15193,69 15213,89 15224,88 823,44 823,44 823,44 2515,76 2562,86 2592,96 17412,15 17447,45 17467,44 25236,18 25267,82 25298,88 595,5 603,1 613,2
7 Автобітумовоз на базі автомобіля КРАЗ 31593,12 31613,26 31693,68 1506,05 1519,17 1559,28 13446,4 13475,3 13490,4 19447,2 19447,2 19447,2 4167,09 4198,12 4222,32 15436,12 15450,15 15470,16 56295,5 56306,6 56326,8 2101,14 2123,46 2172,48
8 Автомобіль Тягач КРАЗ-6444 з прицепом 8806,2 8827,5 8847,6 386,66 395,76 402,96 2726,09 2748,15 2768,16 1559,28 1559,28 1559,28 2513,46 2532,76 2592,96 3119,16 3131,11 3171,12 26897,11 26915,16 26945,76 1342,01 1364,06 1384,08
9 Автомобіль Тягач MAN-40+трейлер 60т 61035,4 61057,2 61057,2 3275,03 3296,14 3311,28 5975,52 5986,64 5991,84 91314,24 91314,24 91314,24 2401,35 2412,46 2417,76 6846,28 6857,48 6867,84 40702,14 40726,46 40786,56 1198,62 1223,82 1243,92
10 Автомобіль Тягач КРАЗ-64431 8806,2 8827,5 8847,6 386,66 395,76 402,96 8093,46 8102,66 8111,76 28119,6 28119,6 28119,6 2513,46 2532,76 2592,96 9277,03 9297,11 9303,12 26897,11 26915,16 26945,76 897,12 917,25 928,56
11 Автомобіль Тягач МАЗ 64229 8806,2 8827,5 8847,6 386,66 395,76 402,96 8493,08 8502,14 8532,24 22968,72 22968,72 22968,72 2513,46 2532,76 2592,96 9715,68 9733,88 9793,68 26897,11 26915,16 26945,76 495,5 506,5 525,6
Всього 165341,08 165562,84 165914,4 7615,28 7735,45 7848,96 64719,66 64872,29 64999,2 338538,96 338538,96 338538,96 29191,72 29381,8 29696,4 74081,9 74305,71 74530,08 330344,69 330558,01 331110,48 10922,43 11131,45 11317,92
Сі (2011) = 165341,08 + 7615,28 + 64719,66 + 338538,96 + 29191,72 + 74081,9 + 330344,69 + 10922,43 = 1020755,72 (грн.).

Сі (2012) = 165562,84 + 7735,45 + 64872,29 + 338538,96 + 29381,8 + 74305,71 + 330558,01 + 11131,45 = 1022086,51 (грн.).

Сі (2013) = 165914,4 + 7848,96 + 64999,2 + 338538,96 + 29696,4 + 74530,08 + 331110,48 + 11317,92 = 1023956,4 (грн.).

 

 

Поза-транспортні витрати ТОВ «Івано-Франківськавтодор» наведено в таблиці 6.3.

 

Таблиця 6.3 – Поза-транспортні витрати ТОВ «Івано-Франківськавтодор»

Показник Сі (2015) Сі (2016) Сі (2017)
1 Рt 3001520,5 2544349,5 3403867,5
2 Оt 2728655 2313045 3094425
3 О 1614600 1514700 1762850
4 Пcit 24012,2 20354,8 27230,9
5 Прн 27013,7 22899,1 30634,8
6 ПТyit 33016,7 27987,8 37442,5
7 Пиyit 36018,2 30532,2 40846,4
8 З 545731 462609 618885
9 П 322920 302940 352570
Всього 8333487,3 7239417,4 9368752,1

 

Отже, з проведеного аналізу бачимо підвищення витрат ТОВ «Івано-Франківськавтодор» на здійснення таких процесів:

1) доставки необхідних матеріалів до місця проведення робіт;

2) проведення робіт на об’єкті;

3) контроль якості виконуваних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

У звіті з виробничої практики представлено інформацію щодо основних результатів та досягнень ТОВ «Івано-Франківськавтодор» у рамках забезпечення виконання завдань та пріоритетних напрямків діяльності у 2015 2017 роках.

Товариство з обмеженою «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОДОР» знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 67. Керівник Шуневич Андрій Володимирович.

ТОВ «Івано-Франківськавтодор» у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Види діяльності за КВЕД:

42.11 Будівництво доріг і автострад

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.91 Будівництво водних споруд

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

На підприємстві працює 64 висококваліфікованих штатних працівників. Більшість  робіт проводяться  за рахунок коштів міського бюджету. Основні замовники робіт:

– Департамент комун.госп.та зв»язку ;

– УКБ Івано-Франківського міськвиконкому;

– МІУК;

– Крихівецька сільська рада.

ТОВ «Івано-Франківськавтодор» є учасником у 125 закупівлях. Переможцем у 85 закупівлях на суму 191155367,40 грн. Підприємством підписано 84 контракти на суму 190998990,60 грн.

Фінансова робота на підприємстві – це діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами для виконання підприємством поставлених цілей.

Умовно фінансову роботу ТОВ «Івано-Франківськавтодор» можна згрупувати за такими напрямами:

– фінансове планування;

– оперативна фінансова робота;

– контрольно-аналітична робота.

Показники ділової активності свідчать про катастрофічно велику тривалість оборотності коштів в розрахунках (дебіторська заборгованість досягла такого рівну, що термін її повернення 2 роки: 643 дні у 2016, 574 дні за 2017 рік). В свою чергу, це приводить до автоматичного зростання кредиторської заборгованості, яка в якійсь мірі сприяє вирішенню проблеми нестачі оборотних коштів. Все це є ненормальним явищем тому, що питома вага дебіторської заборгованості с терміном що приближається до 3 років дуже значна, а це термін переходу її до розряду безнадійної. Тривалість операційного циклу на рівні 600 днів теж є дуже «тривожним дзвоником».

Глибинні причини негативних явищ, що наведені у вище розрахованих показниках всіх груп, витікають з розрахунку показників рентабельності. Показники всіх видів рентабельності (рентабельність продукції, основної діяльності, основного і власного капіталу) є від’ємними.

Але це наслідок не тільки неефективного характеру діяльності підприємства, але й політики ціноутворення на послуги водопостачання та водовідведенням з боку місцевої влади, яка ґрунтується на обмеженні тарифів та й в той же час не компенсується відповідними розмірами дотацій.

Це приводить до дилеми щодо подальшого існування ТОВ «Івано-Франківськавтодор»: або державне обмеження цін з відповідними дотаціями, або свобода в ціноутворенні та збереження ТОВ «Івано-Франківськавтодор» як дійсно самостійного суб’єкту ринкової економіки що функціонує на принципу госпрозрахунку (це не скасовує контролю за цінами з боку Антимонопольного комітету). Тільки це може сприяти відродженню ефективної господарської діяльності підприємства.

Без дійсної зміни політики ціноутворення не залучення кредитів для оновлення матеріально-технічної бази підприємства (мережі водопроводу і каналізації) не будь-які інші заходи не будуть мати сенсу, не говорячи вже про реальність повернення можливих кредитів не залежно від джерела їх походження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

 

 1. Господарський кодекс України: наук-практ. коментар / [авт. кол.: С.В.Ківалов, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов]; за ред. О.І.Харитонової. – Х.: Одіссей, 2012. – 832 с.
 2. Про підприємства в Україні: Закон України № 887-XII від 27 берез. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №24. – Ст. 272.
 3. Aзаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко P. M. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2009. — 299 с.
 4. Бабіч В. В. Удосконалення обліку формування, розпо­ділу й використання прибутку / В. В. Бабіч, А. М. Поддє­рьогін // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 103 – 110.
 5. Бердар М. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. – 2-гс вид., перероб. і допов. – К.: 2012. – 464 с.
 6. Блонська, В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / В.І. Блонська, О.І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – № 18.1. – С. 122–128.
 7. Бобко В. В. Поняття «прибуток» і «збитки» в контексті бухгалтерського обліку / В. В. Бобко // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 21–23.
 8. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К.: Атіка, 2012. – 543 с.
 9. Буряковський В. В. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / Буряковський В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. / За ред. В.В. Буряковського. – Дніпропетровськ: Пороги, 2014. – 246 с.
 10. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко; за ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.– 400 с.
 11. Гавриш А.О., Гавриш О.М. Значення прибутку в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Economics/10_89506.doc.htm
 12. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2012. – 245 с.
 13. Денисенко Л. О., Сусик Н. В. Шляхи поліпшення процесу формування прибутку на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/TD/2013-1/13dlopnp.pdf
 14. Добровський В. М. Звітність підприємств: навч. посіб. для самостійного вивчення дисциплін / В. М. Добровський. – К.: КНЕУ, 2009. – 195 с.
 15. Донець Л. І., Романенко Н. Г. Основи підприємництва / Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320 с.
 16. Економіка виробничого підприємства: навч. посіб. / за ред. Й.М.Петровича. – К. : Знання, 2010. – 490 с.
 17. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2011. – 651 с.
 18. Іванюк Т. Ю., Ткачук Г. Ю. Теоретичні засади управління прибутком підприємства, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.studik.kiev.ua/uk/zvit-z-virobnichoi-praktiki/f
 19. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства /М. Я. Коробов. – К.: Знання, 2010. – 276 с.
 20. Мірошниченко О. Ю., Корконос Ю. В. Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.business-inform.net/pdf/2014/5_0/280_285.pdf
 21. Мокий М. Экономика предприятия: конспект лекций / М. Мокий. – М.: АЭП, 2009. – 471 с.
 22. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К.: Кондор, 2015. – 358 с.
 23. Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства / Н. Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку системи управління прибутком в України. – 2010. – № 28. – С. 125–132.
 24. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / С. Ф. Покропивний, М. Г. Грещак, В. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2016. – 528 с.
 25. Примак Т. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К.: Вікар, 2011. – 580 с.
 26. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В.Савицька. – 2-е вид. – Мінск: Екоперспектіва, 2011. – 256 с.
 27. Савчук І. С., Станкевич Н. А. Економічний механізм формування та розподілу прибутку підприємства, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eztuir.ztu.edu.ua/7829/1/Савчук.pdf
 28. Сидяга Б. Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами / Б. Сидяга // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 41–45.
 29. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.
 30. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. / Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.
 31. Шило В. П. Фінанси підприємств : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільина, С.С.Боровська, В.В.Барабанові. – К. : ВД „Професіонал”, 2012. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Продовження додатку 1

 

Продовження додатку 1

 

Продовження додатку 1

 

Продовження додатку 1

 

 

Продовження додатку 1

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

Продовження додатку 5

 

 

 

Продовження додатку 5

 

 

 

Продовження додатку 5

 

 

 

Продовження додатку 5

 

 

 

Продовження додатку 5

 

 

Андріана_Звіт з практии